Dokumint bekrêftigje

Hawwe jo in ferklearring nedich dat de kopy fan in dokumint der krekt sa útsjocht as it orizjineel? Bygelyks in kopy fan in paspoart, rydbewiis of ferbliuwsfergunning? Freegje dan de gemeente om in kopy te bekrêftigjen. Jo krije it bekrêftige dokumint gelyk mei.

Wat kostet it?

Gjin kosten

Wat nimme jo mei?

  • It orizjinele dokumint dat jo bekrêftigje litte wolle. De gemeente makket der in kopy fan.
  • In jildich paspoart, rydbewiis of identiteitskaart.
  • Kontant jild of pinpas.

Handich om te witten

Wolle jo in diploma of tsjûchskrift bekrêftigje litte? Of in kopy dêrfan? Dat kin de gemeente net foar jo dwaan. Dêrfoar kinne jo terjochte by: