Bewiis fan yn libben wêze

Jo hawwe in bewiis fan yn libben wêze nedich foar in pensjoenfûns of oare útkearende ynstânsje. It is in offisjele ferklearring dat jo yn libben binne. In bewiis fan yn libben wêze kinne jo allinnich foar josels oanfreegje. Wy dogge ús bêst om it bewiis binnen 5 wurkdagen oer de post op te stjoeren. Soms freget in bûtenlâns pensjoenfûns om in attestatie de vita. Dat is in ynternasjonale ferzje fan it bewiis fan yn libben wêze. Meitsje dêr in ôfspraak foar yn it gemeentehûs. In attestatie de vita freegje jo persoanlik oan. 

Bewiis fan yn libben wêze oanfreegje

Kosten

  • € 7,20
  • Fergees as dat yn in brief fan it pensjoenfûns stiet.

Oanfreegje by de gemeente

Freegje it bewiis fan yn libben wêze oan by de gemeente dêr't jo ynskreaun steane. It bewiis yn it gemeentehûs oanfreegje kin ek. Meitsje dêr in ôfspraak foar. Nim jo identiteitsbewiis mei en de brief fan it pensjoenfûns dêr't sy yn oanjouwe dat jo it bewiis fergees krije (as jo dy hawwe). Jo krije it úttreksel fuortendaliks mei.