Bewiis fan yn libben wêze

It bewiis fan yn libben wêze (attestatie de vita) is it skriftlike bewiis fan de gemeente, dat in ynwenner neffens de Basisregistraasje Persoanen (BRP) yn libben is. It bewiis fan yn libben wêze is bytiden nedich foar pensjoenfûnsen of oare útkearende ynstellings. It is in offisjele ferklearring dat jo yn libben binne.

Bewiis fan yn libben wêze oanfreegje

of

Meitsje in ôfspraak

Wat kostet it?

€ 6,90 
Fergees as it pensjoenfûns dat oanjout yn in brief oan jo. Nim de brief mei by jo oanfraach.

Handich om te witten

  • Meitsje in ôfspraak om del te kommen.
  • Freegje it bewiis fan yn libben wêze online oan mei DigiD en jo krije it binnen fiif wurkdagen thús yn de post.
  • Freegje it bewiis fan yn libben wêze oan by de gemeente dêr’t jo ynskreaun steane. 
  • Jo kinne it bewiis allinnich foar josels oanfreegje. 
  • Jo kinne ek yn it gemeentehûs komme om in bewiis fan yn libben wêze op te heljen.