Bewiis fan Nederlannerskip

It bewiis fan Nederlannerskip is it skriftlike bewiis fan de gemeente dat jo de Nederlânske nasjonaliteit hawwe.

Bewiis fan Nederlannerskip oanfreegje

of

Meitsje in ôfspraak

Wat kostet it?

€ 6,70

Handich om te witten

  • Meitsje in ôfspraak om del te kommen.
  • Freegje it bewiis fan Nederlannerskip online oan mei DigiD en jo krije it binnen fiif wurkdagen thús yn de post.
  • Jo kinne in bewiis fan Nederlannerskip nedich hawwe as jo sollisitearje op funksjes by de oerheid.
  • Jo freegje in bewiis fan Nederlannerskip oan by de gemeente dêr’t jo wenje.
  • Nim jo identiteitsbewiis mei as jo it bewiis op it gemeentehûs ophelje.