Bewiis fan Nederlannerskip

It bewiis fan Nederlannerskip is it skriftlike bewiis fan de gemeente dat jo de Nederlânske nasjonaliteit hawwe. Jo kinne in bewiis fan Nederlannerskip nedich hawwe as jo sollisitearje op funksjes by de oerheid. Wy dogge ús bêst om it bewiis binnen 5 wurkdagen oer de post op te stjoeren.

Bewiiss fan Nederlannerskip oanfreegje

Kosten

€ 7,20

Oanfreegje by de gemeente

Jo freegje in bewiis fan Nederlannerskip oan by de gemeente dêr't jo wenje. It bewiis yn it gemeentehûs oanfreegje kin ek. Meitsje dêr in ôfspraak foar. Nim in identiteitsbewiis mei. Jo krije it úttreksel fuortendaliks mei.