Ynsidintele festiviteit melde

Hawwe jo in bedriuw dat ûnder de Wet miljeubehear falt, lykas hoareka of sportferienings? En wolle jo in festiviteit organisearje dêr’t mear lûd by makke wurdt as tastien is op grûn fan it Aktiviteitenbeslút? Dan moatte jo dat melde oan de gemeente.

Ynsidintele festiviteit melde

Handich om te witten

  • Jo kinne foar maksimaal tolve dagen yn it jier in festiviteit melde.
  • Doch jo melding op syn betiidst fjirtjin dagen yn it foar.
  • By festiviteiten meie jo mear lûd meitsje as normaal. Yn de APV stiet hoefolle lûd oft jo meitsje meie. Op freedtejûns of sneontejûns meie jo langer fersterke muzyk hawwe as op oare jûnen.
  • De iene muzyksoart is lûder as de oare. Ek is de iene muzyksoart op ôfstân better te hearren as de oare. Wy wolle graach witte watfoar muzyk der te hearren is by jo festiviteit. Bygelyks house, jazz, pop, klassyk of metal.
  • Om oerlêst te beheinen moatte jo it lûd dat bûten te hearren is safolle as mooglik beheine. Maatregels dêrfoar binne bygelyks doarren ticht hâlde, tafersjoch hâlde en in ynregele ynstallaasje brûke.
  • Foar guon eveneminten hawwe jo in fergunning nedich op grûn fan de APV. Foar mear ynformaasje dêroer kinne jo belje mei de gemeente op nûmer tel: (0512) 581234.