Steuring strjitferljochting melde

Lantearnepeal stikken? Lampe brânt net? Meld dat by de gemeente.

Steuring strjitferljochting melde

Dit hawwe jo nedich

 • Nûmer fan de lantearnepeal.
 • Oanfoljende ynformaasje, bygelyks: de lantearnepeal stiet bryk of is fernield.

Dit moatte jo witte

 • It systeem siket automatysk it plak en de strjitnamme by it troch jo ynfolle lantearnepealnûmer.
 • It nûmer fine jo op de lantearnepeal. It stiet op in giele stikker op eachhichte (of op likernôch 4 meter hichte).
 • Op 'e hichte bliuwe fan de steuring? Notearje jo e-mailadres yn 'e digitale melding.
 • Us monteur behannelet de steuring binnen 1 oant 2 wurkdagen.
 • Mail nei storingenovl@smallingerland.nl as:
  • it net slagget om de melding te dwaan mei de knop 'Steuring strjitferljochting melde'. Notearje yn jo e-mail de reden, it plak en de strjitnamme en it húsnûmer dêr’t de lantearnepeal it tichtstby stiet;
  • der yn de hiele strjitte gjin lantearnepeallen brâne. Meld it plak en de strjitnamme fan de net-brânende lantearnepeallen. Wy melde dat dan by Liander. It meitsjen nimt meastentiids 1 oant 2 wurkdagen. Is it in komplekse steuring? Dan kin de termyn foar it meitsjen bytiden oprinne oant 3 moanne;
  • jo brântiden (fan in jûn- of nachtbrander) oanpasse litte wolle. Notearje dêrby jo reden en kontaktgegevens. Wy nimme binnen 1 oant 2 wurkdagen kontakt mei jo op om jo fersyk te bepraten.