Steuring strjitferljochting melde

Lantearnepeal stikken? Lampe baarnt net? Meld dat bij de gemeente.

Steuring strjitferljochting melde

Wat hawwe jo nedich?

 • Nûmer fan de lantearnepeal.
 • Oanfoljende ynformaasje, bygelyks: de lantearnepeal stiet bryk of fernield.

Handich om te witten

 • ● It systeem siket automatysk it plak en de strjitnamme by it troch jo ynfolde lantearnepealnûmer.
 • ● It nûmer fine jo op de lantearnepeal. It stiet op in giele stikker op eachhichte (of op likernôch fjouwer meter hichte).
 • ● Op ‘e hichte bliuwe fan de steuring? Notearje jo e-mailadres yn de digitale melding.
 • ● Us monteur behannelet de steuring binnen twa wurkdagen.
 • ● Mail nei storingenovl@smallingerland.nl als:
  • it net slagget om de melding te dwaan mei de knop 'Steuring strjitferljochting melde'. Notearje yn jo e-mail de reden, it plak en de strjitnamme en it húsnûmer dêr’t de peal tichtby stiet;
  • der yn de hiele strjitte gjin lantearnepeallen baarne. Meld it plak en de strjitnamme, wy melde dat oan Liander. It meitsjen nimt meastentiids ien of twa wurkdagen. Is it in komplekse steuring? Dan kin de termyn foar it meitsjen bytiden oprinne oant trije moanne;
  • jo baarntiden (fan in jûn- of nachtbrander) oanpasse litte wolle. Notearje dêrby jo reden en kontaktgegevens. Wy nimme binne twa wurkdagen kontakt mei jo op om jo fersyk te bepraten.