Klacht oanbesteging yntsjinje

Hawwe jo in klacht oer in oanbesteging? Nim kontakt op mei de kontaktpersoan fan jo oanbesteging. Binne jo net tefreden oer de reaksje fan de gemeente? Dan kinne jo in klacht yntsjinje.

Klacht yntsjinje

Dit moatte jo witte

  • De klacht giet oer in spesifike oanbesteging fan gemeente Smellingerlân.
  • De klacht is al earder oan de oarder steld yn de Nota fan Ynljochtingen.
  • Jo binne streekrjocht belanghawwende by de oanbesteging.
  • Omskriuw dúdlik wat jo klacht is en doch in foarstel oer hoe’t it knyppunt ferholpen wurde kin.
  • Foegje alle relevante oanbestegingsdokuminten (ynklusyf Nota fan Ynljochtingen) ta as pdf-bylage(n).