Gemeente oanspraaklik stelle

Hawwe jo skea troch skuld fan de gemeente? Stel de gemeente oanspraaklik. Jo krije binne seis wiken berjocht.

Oanspraaklik stelle

Wat hawwe jo nedich?

  • Bewiis fan de oprûne skea, bygelyks foto’s of in rekken.
  • Eventuele ûndertekene tsjûgeferklearring(s).
  • Ferklearring fan it foarfal. Bygelyks in proses-ferbaal by ferkearsûngemakken, in skeanota fan de fersekering of in medyske ferklearring as it om letsel giet.

Handig om te weten

  • Underbou jo skeaclaim sa folslein as mooglik en stjoer alle bewizen mei dy’t jo hawwe.
  • Binnen seis wiken hannelje wy jo oanspraaklikheidsstelling ôf.