Gemeente oanspraaklik stelle

Hawwe jo skea oprûn troch skuld fan de gemeente? Dan kinne jo de gemeente oanspraaklik stelle.

Oanspraaklik stelle

Dit hawwe jo nedich

  • Bewiis fan de oprûne skea, bygelyks foto’s, in oanskafbon of in rekken, en eventueel in skearapport.
  • Eventuele ûndertekene tsjûgeferklearring(en) as der tsjûgen binne.
  • Ferklearring fan it foarfal, bygelyks in proses-ferbaal by ferkearsûngemakken, in skeanota fan de fersekering of ynformaasje oer de oprûne letselskea.

Dit moatte jo witte

  • Underbou jo skeaclaim sa folslein mooglik en stjoer alle bewizen dy’t jo hawwe mei.
  • Wy sille jo oanspraaklikstelling sa gau mooglik ôfhannelje, of wy stjoere it troch nei ús fersekering dy't de oanspraaklikstelling fierder ôfhannelet.