Fersyk ynformaasje Wet iepenbierheid fan bestjoer (Wob)

Op grûn fan de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kinne jo ynformaasje freegje oer alle bestjoerlike ûnderwerpen fan de gemeente.

Handich om te witten

  • In fersyk om ynformaasje Wob rjochtsje jo oan de gemeente Smellingerlân, it kolleezje fan boargemaster en wethâlders, postbus 10.000, 9200 HA Drachten.
  • Mear ynformaasje? Sjoch op Rijksoverheid.nl
  • Giet in oare oerheidsynstânsje deroer? Jo ynformaasjefersyk stjoere wy troch. By in skriftlik fersyk krije jo dêr berjocht fan, by in mûnling fersyk ferwize wy jo streekrjocht troch.