Miljeu-easken tsjekke

Rjochtsje jo in nij bedriuw op of feroarje de aktiviteiten yn jo bedriuw? Soargje dat jo bedriuw foldocht oan de miljeuregels. De iene kear is in omjouwingsfergunning nedich, de oare kear is in melding genôch. Dat is ôfhinklik fan it soart bedriuw en de aktiviteiten fan jo bedriuw. Tsjek mei de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) oft jo bedriuw ûnder it Aktiviteitebeslút falt en doch de melding. Falle jo net ûnder it Aktiviteitebeslút? Freegje yn it omjouwingsloket in omjouwingsfergunning oan.

Miljeu-easken tsjekke

Omjouwingsfergunning oanfreegje


Aktiviteitebeslút

Mear ynformaasje oer it Aktiviteitebeslút fine jo op de webside fan infomil, of freegje jo brânsjorganisaasje.