Lotterijfergunning

Wolle jo in lotterij foar in lokaal inisjatyf fan algemien belang of in ynsamling foar in goed doel organisearje? Dan hawwe jo in lotterijfergunning nedich. Dy kinne jo oanfreegje fia evenementen@smallingerland.nl.

Kosten

De kosten yn 2023 binne € 27,30.

8 wike yn 't foar

Jo moatte jo oanfraach op syn minst 8 wike foardat jo begjinne wolle mei de ferkeap fan lotten yntsjinje.

Gjin kommersjeel belang

Jo meie net in lotterij organisearje as jo dêr in kommersjeel belang by hawwe of as de lotterij in yndividueel belang tsjinnet. Minimaal 40 persint fan 'e opbringst fan 'e lotterij moat oan in doel fan algemien belang ôfdroegen wurde.

Finansjeel oersjoch

Oer de lotterij dy't hâlden is moatte jo finansjele ferantwurding ôflizze by de gemeente. It finansjele oersjoch moat binnen 3 moanne nei de trekking foarlein wurde oan it kolleezje fan boargemaster & wethâlders.

Wearde net heger as € 4.500,00

De prizen en preemjes hawwe in wearde dy't net heger is as € 4.500,00. Komt jo prizejild opteld boppe de € 4.500,00 út? Dan freegje jo in fergunning oan by de Kansspelautoriteit