Kollektefergunning

Wolle jo foar in goed doel jild ynsammelje? Dan hawwe jo in kollektefergunning nedich. Dy kinne jo oanfreegje fia gemeente@smallingerland.nl

Kosten

De kosten fan in kollektefergunning hingje ôf fan hoelang't de fergunning jildich is:

  • In kollektefergunning foar ien dei: € 14,20
  • In kollektefergunning foar op syn heechst in moanne: € 36,00
  • In kollektefergunning foar langer as fjouwer moanne oant ien jier: € 146,00

Op syn minst 8 wike yn 't foar oanfreegje

Jo moatte jo oanfraach op syn minst 8 wike foardat jo kollektearje wolle yntsjinje. Jo moatte ek in kollektefergunning oanfreegje as jo as feriening of stichting kollektearje foar in woldiedigens- of ideëel doel of foar it pleatslik belang.

CBF

It Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) hat in lanlik kollekteroaster opsteld. De neamde organisaasjes hawwe allegear in trochrinnende fergunning. Mear ynformaasje fine jo by it CBF. Fierders binne der 'frije' perioades yn it kollekteroaster. Foar in frije perioade kinne oare organisaasjes in kollektefergunning oanfreegje.