Fergunning tydlike reklamebuorden

Wolle jo tydlike reklamebuorden (sandwichbuorden/trijehoeksbuorden) pleatse? Dan hawwe jo in fergunning tydlike reklamebuorden nedich. Dy kinne jo oanfreegje fia gemeente@smallingerland.nl

Reklame meitsje

Tydlike reklamebuorden moatte te krijen hawwe mei de neikommende eveneminten of aktiviteiten yn 'e gemeente:

 • Sosjaal-kulturele eveneminten, foarstellingen en konserten
 • Oare eveneminten, lykas sportmanifestaasjes, iepen dagen fan (produksje)bedriuwen (gjin streekrjochte ferbining mei konsumint troch direkte ferkeap), merken en sirkussen
 • Braderyen en oare eveneminten, organisearre troch ûndernimmersferieningen of troch de hoarekabedriuwen mei-inoar
 • Beurzen en tentoanstellingen, dy't op grutte skaal opset binne en dêr't meardere bedriuwen oan dielnimme
 • Ideële doelen en doelen dy't de folkssûnens oangean
 • Promoasje troch politike partijen yn 'e oanrin nei de gemeenteriedsferkiezingen 
 • It oankundigjen fan fêstigingen fan nije bedriuwen of ferhuzingen fan besteande bedriuwen nei in oar pân binnen de gemeente

Bûten de gemeente, mar binnen Fryslân, Grins of Drinte, moatte tydlike reklamebuorden te krijen hawwe mei de neikommende eveneminten of aktiviteiten:

 • Grutskalich opsette beurzen en tentoanstellingen mei in dúdlik regionale betsjutting
 • Eveneminten mei in net-kommersjeel karakter dy't fan dúdlik regionale betsjutting binne
 • Iepen dagen of projektdagen fan ûnderwiisynstellingen, oerheids- en semy-oerheidsynstellingen

Kosten

€ 140,20

Oer jo oanfraach

 • Jo moatte jo oanfraach op syn minst 8 wike foar it ynnimmen fan it stânplak yntsjinje.
 • Jo meie net mear as 20 buorden pleatse. Dat mei maksimaal 10 dagen.
 • De reklamebuorden moatte binnen 24 oeren nei de aktiviteit fuorthelle wêze.
 • De reklamebuorden hawwe in maksimale ôfmjitting fan 1 meter by 1,20 meter.
 • De reklamebuorden moatte fan profesjonele kwaliteit wêze. Dat betsjut duorsume materialen en waarsbestindich (bygelyks net fan karton).
 • De gemeente hat wegen oanwiisd dêr't de reklamebuorden pleatst wurde meie.