Evenemintefergunning

Organisearje jo in evenemint? Freegje dan in evenemintefergunning oan. Tink oan in iepen dei, in doarpsfeest of in oare grutte happening. Foar in lyts evenemint is in melding genôch. In lyts evenemint is bygelyks in barren fan ien dei, wêrby't gjin sprake is fan ferkeap fan iten en drinken. As jo it formulier ynfolje, sjogge jo fansels oft jo in melding dogge of in fergunning oanfreegje.

Jo kinne hjir besjen wat de kosten binne foar in fergunningsoanfraach.

Evenemintefergunning oanfreegje of melding dwaan

Lês ek it risicoclassificatieformulier goed troch. 

Tuskentiids opslaan

Jo kinne it formulier tuskentiids opslaan om der op in letter stuit mei fierder te gean. Dat is allinnich needsaaklik by grutte eveneminten. Dêrfoar logge jo wer yn op: https://loket.smallingerland.nl/dossiers. Jo fine it tuskentiids opsleine formulier ûnder it tabblêd 'Tijdelijk opgeslagen'.

8 of 12 wike yn 't foar

Freegje jo fergunning rom yn 't foar oan. Leafst 8 wike yn 't foar foar lytse eveneminten en foar hiel grutte eveneminten 12 wike.

Ferkearsregelers

Ferkearsregelers ynsette? Sy binne ferplichte in ynstruksjekursus te folgjen en eksamen te dwaan. Sjoch op www.verkeersregelaarsexamen.nl.

Draaiboek

Heakje ek in draaiboek ta oan jo fergunningsoanfraach. ​​​Foarbyld fan in draaiboek (Word).