Ofwike fan bestimmingsplan

Hawwe jo bouplannen en wolle jo ôfwike fan it bestimmingsplan? It fersyk om ôfwike te meien nimme wy meastentiids automatysk mei yn de behanneling fan jo fergunningsoanfraach. Yn guon gefallen freegje jo sels in omjouwingsfergunning ‘ôfwike fan bestimmingsplan’ oan.

Omjouwingsloket

Handich om te witten

  • Kontrolearje mei de Fergunningstsjek yn it omjouwingsloket oft jo in fergunning nedich hawwe foar jo bouplan.
  • Hawwe jo foar jo bouplan in omjouwingsfergunning nedich? Jo plan moat wol yn it bestimmingsplan passen. Besjoch bestimmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl. Yn it bestimmingsplan stiet wat jo op hokker plak bouwe meie.
  • Past jo bouplan yn it bestimmingsplan? Jo meie yn guon gefallen sûnder fergunning bouwe.
  • Past jo bouplan net yn it bestimmingsplan? Jo hawwe in omjouwingsfergunning nedich.
  • Komme jo der online net út? Nim kontakt op mei de gemeente.