Húsnûmer oanfreegje

Wolle jo in (ekstra) húsnûmer oanfreegje of feroarje litte? Doch in oanfraach by de gemeente.

Húsnûmer oanfreegje (pdf)

Betingsten 

Jo krije allinnich in nij húsnûmer by in selsstannich ferbliuwsobjekt. Dat is bygelyks in hûs, appartemint of bedriuwsromte. Foar it oanfreegjen fan in húsnûmer jilde dizze betingsten:

  • In eigen tagong fan de iepenbiere dyk of hiem ôf, of in dielde tagong lykas in portyk, galery of treppehûs.
  • In eigen tagongsdoar dy’t jo fan binnen en bûten op slot dwaan kinne.
  • Kin selsstannich ferkocht of ferhierd wurde.
  • Eigen foarsjennings (sanitêr, lykas in badkeamer, húske en keuken) dêr’t út bliken docht dat it funksjoneel selsstannich is.

Handich om te witten

  • De gemeente hâldt in administraasje by fan alle adressen yn de BAG (Basisregistraasje Adressen en Gebouwen).
  • De gemeente is de iennichste partij dy’t in húsnûmer takenne, wizigje of ynlûke mei.
  • Hawwe jo in omjouwingsfergunning oanfrege foar nijbou of ferbou? Jo krije faak automatysk in húsnûmer wannear’t jo de omjouwingsfergunning krije.
  • Freegje jo in oansluting foar elektrisiteit oan? It hawwen fan in húsnûmer is dan net ferplichte.
  • Mear witte oer it oanfreegjen fan húsnûmers en de wet BAG? Klik hjir