Boudossier oanfreegje

Jo kinne by de gemeente stikken út in boudossier oanfreegje.

Gegevens meistjoere

Om jo de goede dokuminten tastjoere te kinnen, hawwe wy gegevens nedich lykas:

  • wêr't jo de ynformaasje foar nedich hawwe;
  • om hokker dokuminten it giet, bygelyks in plattegrûn, sonderingsrapport of sterkteberekkening.

Freegje by jo oannimmer of boubedriuw nei hokker ynformaasje jo nedich hawwe.

Oanfreegje

Stikken oanfreegje út boudossier

Jo krije binnen 5 wurkdagen in reaksje fan ús.

Kosten

€ 20,00 

Jo krije 1 digitale A0 en maksimaal 10 digitale A4/A3 kopyen. Wy wolle in duorsume gemeente wêze, dêrom biede wy dokuminten digitaal oan.