Namme kieze

Jo kinne hjir jo nammegebrûk feroarje nei in houlik, registrearre partnerskip of skieding.

Nammegebrûk wizigje

Kosten

Gjin kosten.

Dit hawwe jo nedich

In jildich paspoart, identiteitskaart of rydbewiis.

Dit moatte jo witte

 • Oerheidsynstânsjes lykas de Belestingtsjinst en pensjoenfûnsen krije jo nije namme automatysk troch fan de gemeente.
 • Wolle jo dat oare ynstânsjes lykas banken en/of fersekeringsmaatskippijen in oare namme brûke? Jo sille dat sels oan harren trochjaan moatte.
 • Jo feroarje allinnich it gebrûk fan jo achternamme. Jo offisjele achternamme (geslachtnamme) bliuwt gelyk. Op offisjele dokuminten, lykas in paspoart en rydbewiis, stiet altyd jo eigen achternamme, eventueel oanfolle mei de achternamme fan de partner.
 • As jo echt jo achternamme feroarje wolle, dan kinne jo in fersyk yntsjinje by it Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • By nammegebrûk hawwe jo de neikommende mooglikheden:
  • eigen achternamme
  • achternamme fan jo partner
  • achternamme fan jo partner, folge troch jo eigen namme
  • eigen achternamme, folge troch de achternamme fan jo partner