Nammegebrûk

Sille jo trouwe, jo partnerskip registrearje litte of just skiede? Jou by de gemeente oan hoe’t jo tenei neamd wurde wolle.

Nammegebrûk wizigje

Wat kostet it?

Gjin kosten

Wat hawwe jo nedich?

In jildich paspoart, identiteitskaart of rydbewiis.

Handich om te witten

 • Oerheidsynstânsjes lykas de Belastingdienst en pensjoenfûnsen krije jo nije namme automatysk troch fan de gemeente.
 • Wolle jo dat oare ynstânsjes lykas banken en/of fersekeringsmaatskippijen in oare namme brûke? Jo sille dat sels oan harren trochjaan moatte.
 • Jo feroarje allinnich is gebrûk fan jo achternamme. Jo offisjele achternamme (geslachtnamme) bliuwt gelyk. Op offisjele dokuminten, lykas in paspoart en rydbewiis, stiet altyd jo eigen achternamme, eventueel oanfolle mei de achternamme fan de partner.
 • As jo echt jo achternamme feroarje wolle, dan kinne jo in fersyk yntsjinje by it Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • By nammegebrûk hawwe jo de neikommende mooglikheden:
  • eigen achternamme;
  • achternamme fan jo partner;
  • achternamme fan jo partner, folge troch jo eigen namme;
  • jo eigen achternamme folge troch de achternamme fan jo partner.