Erkenne fan in bern

Binne jo net troud en hawwe jo net in registrearre partnerskip? By de berte hat jo bern wetlik sjoen allinnich in mem. Wille jo as partner it bern erkenne? Kom del by de gemeente.

Wat kostet it?

Gjin kosten

Wat nimme jo mei?

 • In jildich paspoart, rydbewiis of identiteitskaart fan jo en de mem.
 • Soargje dat de mem oanwêzich is by de erkenning fan it earste en elk folgjend bern.
 • Is jo bern âlder as tolve jier? Nim in jildich paspoart of identiteitskaart fan it bern mei. It bern jout ek tastimming.

Handich om te witten

Troch in bern te erkennen nimme jo it wetlik âlderskip op jo. Jo hoege dêrfoar net de biologyske âlder te wêzen. Dat betsjut:

 • Jo bern kriget fan wjerskanten erfrjocht.
 • Der ûntstiet in ûnderhâldsplicht tusken jo en jo bern.
 • Jo bern kin jo achternamme krije.

Erkenne foar de berte

 • Jo erkenne it bern. Dat hjit offisjeel ‘erkenne fan de ûnberne frucht’.
 • Fan de berte ôf binne jo de wetlike âlder.
 • Kieze jo by de erkenning foar jo achternamme? Dan hat jo bern dy namme fan de berte ôf. De bern dy’t jim dêrnei krije, hawwe automatysk deselde achternamme. Kieze jo net? Dan kriget it bern automatysk de achternamme fan de mem.

Erkenne by of nei de berte

 • Erkenne kin ek by of nei de berte-oanjefte as der noch net twa âlden yn de berte-akte fan it bern steane.
 • By bern oant sechtjin jier jout de mem skriftlik tastimming.
 • Bern fan tolve jier ôf jouwe ek skriftlike tastimming.
 • Bern fan sechtjin jier ôf komme persoanlik mei.

Alderlik gesach

Troch it erkennen hawwe jo net automatysk it âlderlik gesach oer in bern. Dat freegje jo oan by de rjochtbank.

Betingsten om in bern te erkennen.

Foar it erkennen fan in bern jilde de neikommende regels:

 • Jo binne sechtjin jier of âlder.
 • Jo hawwe tastimming nedich fan de mem.
 • Is it bern tolve jier of âlder? Dan hawwe jo skriftlike tastimming nedich fan it bern en de mem. Boppe de sechtjin jier is tastimming fan it bern genôch.
 • Meie jo net mei de mem trouwe? Bygelyks omdat jo famylje binne fan de mem? Dan kinne jo it bern net erkenne.
 • Der meie net al twa âlden wêze. Is it bern bygelyks adoptearre troch de froulike partner fan de mem? Dan kin de biologyske heit it bern net mear erkenne.
 • Steane jo ûnder kuratele op grûn fan jo lichaamlike of geastlike tastân? Freegje dan tastimming fan de kantonrjochter.

Bern erkenne troch bûtenlânske man of frou

Wolle jo in bern erkenne mar hawwe jo in oare of dûbelde nasjonaliteit? Sykje út hokker rjocht op jo fan tapassing is. Meastentiids is ek tastimming fan de mem nedich. Freegje ynformaasje of advys by de gemeente of in juridysk saakkundige.

Bûtenlânsk bern erkenne

Wolle jo in bûtenlânsk bern erkenne? Dat kin gefolgen hawwe foar de nasjonaliteit fan it bern. Dat hinget ôf fan de leeftiid fan it bern. Nim dêrfoar kontakt op mei ús.