In bern erkenne

Krije jo in bern, mar binne jo net troud en hawwe jo gjin registrearre partnerskip? Dan hat it bern by de berte wetlik sjoen allinnich in mem. As jo as partner jo bern erkenne wolle, meitsje dan in ôfspraak om del te kommen yn it gemeentehûs.

Ofspraak meitsje

Kosten

Gjin kosten.

Wat nedich is

 • In jildich paspoart, rydbewiis of identiteitskaart fan josels en fan de mem.
 • Soargje dat de mem oanwêzich is by de erkenning fan it bern.
 • As jo bern âlder is as 12 jier, soargje dan dat it bern fysyk oanwêzich is by de erkenning en ek útdruklik tastimming jout. Nim fierders in jildich paspoart of identiteitsbewiis fan it bern mei.

Wetlik âlderskip

Troch in bern te erkennen nimme jo it wetlik âlderskip op jo. Jo hoege dêrfoar net de biologyske âlder te wêzen. Dat betsjut dat jo bern fan wjerskanten erfrjocht kriget en dat jo bern jo achternamme krije kin. Ek ûntstiet der in ûnderhâldsplicht tusken jo en jo bern.

Erkenne foar de berte

Jo kinne it bern ek fóár de berte erkenne. Dat hjit offisjeel 'erkenning fan de ûnberne frucht'. As jo dêrfoar kieze, binne jo fan de berte ôf de wetlike âlder.

Kieze jo by erkenning foar jo achternamme, dan hat jo bern dy namme fan de berte ôf. De bern dy't jimme tegearre yn de takomst noch krije, hawwe automatysk deselde achternamme. As jo net kieze, dan kriget it bern automatysk de achternamme fan de mem.

Erkenne by of nei de berte-oanjefte

Erkenne kin ek by of nei de berte-oanjefte, as der noch net twa âlden yn de berte-akte fan it bern steane. Dêr binne in pear betingsten oan ferbûn:

 • By bern oant 16 jier jout de mem skriftlik tastimming.
 • Bern fan 12 jier ôf komme persoanlik mei.

Betingsten foar erkenning

Foar it erkennen fan in bern jilde in pear regels:

 • Jo binne 16 jier of âlder.
 • Jo hawwe tastimming nedich fan de mem.
 • As it bern 12 jier of âlder is, hawwe jo tastimming nedich fan it bern en de mem.
 • As it bern 16 jier of âlder is, hawwe jo allinnich tastimming nedich fan it bern.
 • As jo wetlik sjoen net trouwe meie mei de mem, bygelyks omdat jo famylje binne, dan kinne jo in bern net erkenne.
 • As der al twa âlden binne, dan kinne jo it bern net mear erkenne. Yn it gefal dat it bern bygelyks adoptearre is troch de froulike partner fan de mem, kin de biologyske heit it bern net mear erkenne.
 • As jo ûnder kuratele steane op grûn fan jo lichaamlike of geastlike tastân, dan kinne jo it bern allinnich erkenne mei tastimming fan de kantonrjochter.

Bern erkenne troch bûtenlânske man of frou

Wolle jo in bern erkenne mar hawwe jo bygelyks in oare of dûbele nasjonaliteit? Ofhinklik fan it lân fan komôf is dêr gjin ûndûbelsinnige rjochtline foar. Nim dêrom kontakt op mei de gemeente of in juridyske saakkundige om te sjen hokker rjocht op jo situaasje fan tapassing is. Meastentiids is ek tastimming fan de mem nedich.

In bûtenlânsk bern erkenne

Wolle jo in bûtenlânsk bern erkenne? Dan is deselde situaasje fan tapassing as yn de alinea hjirboppe. Nim dêrom kontakt op mei de gemeente as jo in bûtenlânsk bern erkenne wolle. It erkennen fan it bern kin gefolgen hawwe foar de nasjonaliteit fan it bern. Dat hinget mei fan de leeftiid fan it bern ôf.

Gesach by erkenning

Hawwe jo it (noch net berne) bern fóár 1 jannewaris 2023 erkend? Hat de heit of duomem it (noch net berne) bern foar 1 jannewaris 2023 erkend en binne jo net troud en hawwe jo gjin registrearre partnerskip? Dan hat allinnich de mem automatysk it gesach oer it bern (as it berne is). Sy moat dan wol mearderjierrich wêze en net ûnder kuratele stean.

Neidat it bern erkend (en berne) is, kinne jo ienfâldich it mienskiplik gesach foar mem en erkenner oanfreegje. Jo dogge dat bij de rjochtbank. As jo dat net dogge, dan hat allinnich de mem it gesach.

Erkenne nei 1 jannewaris 2023

Erkenne jo it (noch net berne) bern néí 1 jannewaris 2023? Fan 1 jannewaris 2023 ôf wurdt gesach fuortendaliks by de erkenning regele. Binne jo net troud en hawwe jo gjin registrearre partnerskip? Dan sizze jo by de erkenning wat jo wolle mei it gesach oer it (noch net berne) bern.

Jo kinne derfoar kieze dat de mem en de erkenner automatysk beide it gesach oer it bern hawwe. Wolle jo dat allinnich de mem it gesach hat? By de erkenning wurdt dan fêstlein dat allinnich de mem it gesach oer it bern hat.