Berte-oanjefte

Lokwinske mei de berte fan jo bern! Jou de berte binnen trije dagen nei de berte troch yn de gemeente dêr’t it bern berne is. Berte-oanjefte kinne jo digitaal dwaan of persoanlik yn it gemeentehûs. Leaver persoanlik trochjaan? Belje de gemeente om in ôfspraak te meitsjen.

Digitaal berte-oanjefte dwaan

Digitaal

Jo kinne de berte digitaal trochjaan as:

 • jo bern yn gemeente Smellingerlân berne is.
 • jo by de berte fan it bern oanwêzich wiene (famylje, freon, buorlju).
 • jo foar de berte in akte fan erkenne opmakke litten hawwe, wannear’t de âlden net troud binne of gjin registrearre partnerskip hawwe.
 • jo ynlogge mei DigiD.

Wat hawwe jo nedich?

 • DigiD
 • Kopy fan de erkenningsakte (as dat fan tapassing is)

Persoanlik

Komme jo leaver yn it gemeentehûs om berte-oanjefte te dwaan? Belje ús om in ôfspraak te meitsjen.

Wat nimme jo mei?

 • In jildich paspoart, identiteitskaart of rydbewiis.
 • In trouboekje of in partnerskipsboekje (as jo dat hawwe).
 • Eventueel it ôfskrift fan de erkenningsakte fan jo bern.
 • Hawwe jo foar de berte in akte fan nammekar meitsje litten? Nim dan in ôfskrift fan dy akte mei.
 • Yn gefal fan âlderskip fan itselde geslacht nimme jo ek de donorferklearring mei.

Wa kin oanjefte dwaan?

 • De heit of mem fan it bern.
 • Ien dy’t by de berte oanwêzich wie.
 • In bewenner fan it hûs dêr’t it bern berne is.
 • It haad of in machtige fan in ynstelling dêr’t it bern berne is, bygelyks sikehûs of finzenis.
 • De boargemaster of in troch de boargemaster oanwiisde amtner fan de gemeente dêr’t it bern berne is. Dat bart as der gjin persoanen binne dy’t oanjefte dwaan meie.

Handich om te witten

 • Jo dogge oanjefte yn de gemeente dêr’t jo bern berne is.
 • Falt ien fan dy trije dagen dwaan wolle yn in wykein of op in algemien erkende feestdei? Dan kin de oanjefte yn guon gefallen letter plak fine.
 • In bern kriget automatysk de efternamme fan de heit as it bern binnen in houlik of partnerskip berne wurdt. Kriget jo bern net de namme dy’t jo wolle? Dan kinne jo foar de berte fan it earste bern in akte fan nammekar opmeitsje litte.
 • De bernebyslach en it Boargerservicenûmer (BSN) fan it bern hoege jo net oan te freegjen. Jo krije dat automatysk. Hawwe jo al ien of mear bern? De hichte fan de bernebyslach wurdt dan automatysk oanpast.