Berte oanjaan

Oanjefte fan de berte dogge jo binnen 3 dagen nei de bertedei. De bertedei telt net mei. As de lêste dei fan dy 3 dagen op in sneon, snein of in yn Nederlân erkende feestdei falt, wurdt de termyn ferlinge oant de earstfolgjende wurkdei. 

Digitaal berte-oanjefte dwaan

Berte digitaal trochjaan

Jo kinne de berte digitaal trochjaan as de neikommende punten foar jo jilde:

 • Jo bern is yn de gemeente Smellingerlân berne.
 • Jo wiene by de berte fan it bern oanwêzich (famylje, freon, buorlju).
 • Jo hawwe fóár de berte in akte fan erkenning opmeitsje litten, as de âlden net troud binne of gjin registrearre partnerskip hawwe.
 • Jo logge yn mei DigiD.

Wat hawwe jo nedich?

 • DigiD
 • Kopy fan de erkenningsakte (as dat fan tapassing is)

Oanjefte dwaan op it gemeentehûs

Dogge jo leaver berte-oanjefte yn it gemeentehûs? Meitsje in ôfspraak.

Meinimme nei de ôfspraak

 • In jildich paspoart, identiteitskaart of rydbewiis.
 • In trouboekje of in partnerskipsboekje (as jo dat hawwe).
 • Eventueel it ôfskrift fan de erkenningsakte fan jo bern.
 • Hawwe jo foar de berte in akte fan nammekar meitsje litten? Nim dan in ôfskrift fan dy akte mei.
 • Yn gefal fan âlderskip fan itselde geslacht nimme jo ek de donorferklearring mei.

Wa kin oanjefte dwaan?

 • De heit of mem fan it bern.
 • Ien dy’t by de berte oanwêzich wie.
 • In bewenner fan it hûs dêr’t it bern berne is.
 • It haad of in machtige fan in ynstelling dêr’t it bern berne is, bygelyks in sikehûs of finzenis.
 • De boargemaster of in troch de boargemaster oanwiisde amtner fan de gemeente dêr’t it bern berne is. Dat bart as der gjin persoanen binne dy’t oanjefte dwaan meie.

Achternamme bern

In bern kriget automatysk de achternamme fan de heit as it binnen in houlik of partnerskip berne wurdt. Kriget jo bern net de namme dy't jo wolle? Dan kinne jo foar de berte fan it earste bern in akte fan nammekar opmeitsje litte.

Bernebyslach

De bernebyslach en it Boargerservicenûmer (BSN) fan it bern hoege jo net oan te freegjen. Jo krije dat automatysk. Hawwe jo al ien of mear bern? De hichte fan de bernebyslach wurdt dan automatysk oanpast.