WOZ-wearde fêststelle

De gemeente stelt alle jierren troch in taksaasje de wearde fan ûnreplike saken fêst. Dat wurdt de WOZ-wearde neamd (WOZ = Waardering Onroerende Zaken). Unreplike saken binne bygelyks wenningen of bedriuwsgebouwen. Mei de WOZ-wearde wurdt de hichte fan de oanslach ûnreplikesaakbelesting berekkene. Dat wurdt de OZB neamd (OZB = OnroerendeZaakBelasting). De OZB is in persintaazje fan de WOZ-wearde. Dy wurdt alle jierren fêststeld troch de gemeente.

.

Beoardieling taksateurs

Alle jierren sjocht de Waarderingskamer derop ta oft de gemeente de WOZ-taksaasjes útfiere lit troch WOZ-taksateurs. De WOZ-taksateurs fan de gemeente Smellingerlân foldogge oan de easken dy't de Waarderingskamer stelt.

Jierlikse taksaasje

Elkenien dy't op 1 jannewaris eigener of brûker is fan in wenning, pân of stik grûn, krijt in WOZ-beskikking. De gemeente stelt alle jierren opnij de wearde fan alle ûnreplike saken yn de gemeente fêst. Dat bart mei in taksaasje. De hichte fan de WOZ-wearde kin alle jierren oars wêze. By it fêststellen fan de WOZ-wearde wurdt sjoen nei in oantal punten, dy't hjirûnder útlein wurde.

Ferkeapprizen fergelykbere wenningen

De taksateur giet út fan it bedrach dat in wenning, pân of stik grûn opleverje soe by ferkeap. De taksateur besjocht de ferkeapprizen fan fergelykbere pannen en wenningen dy't om de weardepeildatum hinne ferkocht binne. Foar it belestingjier 2023 wie de weardepeildatum 1 jannewaris 2022. Der wurdt dan ek sjoen nei fergelykbere pannen, wenningen dy't ferkocht binne yn 2021 en 2022. Yn 2021 waarden wenningen meastentiids noch boppe de fraachpriis ferkocht. It jier 2022 lit yn trochsneed ek noch in stiging sjen.

Gemiddelde WOZ-waarde per woningGemiddelde WOZ-waarde per woning

Marktonwikkeling woningenMerkûntwikkeling wenningen.

Kadaster, foto's en boutekeningen

Taksateurs brûke by de weardefêststelling ek ferkeapprizen út it Kadaster, loftfoto's, panoramafoto's, boutekeningen en oare bekende gegevens. Dy ynformaasje stiet yn it taksaasjeferslach.

Berekkening mei oerflakte

Foar it berekkenjen fan de WOZ-wearde oer 2023 (mei de weardepeildatum 1 jannewaris 2022) brûkt de taksateur de gebrûksoerflakte (m2) fan in wenning. Dat is in eask út de Waarderingskamer wei. De gegevens binne sadwaande better te fergelykjen mei bygelyks boutekeningen en ferkeapynformaasje fan de makeler, en dan benammen de ynformaasje oer it wenoerflak en oare ynpandige romte.

Wearde bij oan-, fer- of nijbou

Wurdt jo pân ferboud of krijt jo pân in oanbou? Dan stelt de taksateur de wearde fêst troch nei de grûnwearde en de boukosten te sjen. Wat stie der op 1 jannewaris 2023 op it plak fan de bou? Dêr sjogge wy nei. By in nijbouwenning of ferboude wenning dy't yn 2022 klear wie, stelle wy de wearde fêst troch te sjen nei de situaasje fan de wenning op 1 jannewaris 2023.

OZB-taryf giet omleech omdat WOZ-wearde omheechgiet

De WOZ-wearde giet lanlik omheech. De priisstiging kin yn elke wyk en by elk type wenning of pân ferskillend wêze. Yn jo taksaasjeferslach stiet hoe't jo WOZ-wearde fêststeld is. Jo betelje belesting oer de wearde fan jo wenning of pân. Dat is de ûnreplikesaakbelesting (OZB). De OZB is in persintaazje fan de WOZ-wearde fan jo wenning of pân.

Totaalbedrach belestingjild earder fêststeld

De gemeente hat yn in mearjierrebegrutting fêststeld hoefolle belestingjild der alle jierren ophelle wurde moat. Dat bedrach groeit net mei mei de stiging fan de WOZ-wearde. Dat betsjut dat it OZB-taryf omleech giet as de WOZ-wearde omheech giet, omdat we oars tefolle jild ûntfange.

Nim bygelyks it OZB-taryf foar eigeners fan wenningen: yn it belestingjier 2022 wie dat taryf 0,1223%, en dat is no foar it belestingjier 2023 omleech gien nei 0,1042%.

Video

Mear witte oer de WOZ-wearde? Besjoch it filmke foar in begryplike útlis: