Toeristebelesting

Jo betelje toeristebelesting oan de gemeente as jo in akkommodaasje hawwe en in fergoeding freegje foar in oernachting. Foar de toeristebelesting binne der in oantal útsûnderingen. It jildt bygelyks net foar bern ûnder de 16 jier en ynwenners fan de gemeente Smellingerlân.

De ynkomsten fan de toeristebelesting streame, nei ôftrek fan de administrative kosten, werom nei de sektor rekreaasje en toerisme yn Smellingerlân. Dat giet fia it Platform Gastvrij Smallingerland. Hjirûnder lêze jo mear ynformaasje.

Nije ferhierder

Meld jo oan as nije ferhierder. Dat kin fia belastingen@smallingerland.nl.

Foarbylden fan akkommodaasjes

 

 • hotel, pensjon
 • bed & breakfast, Airbnb
 • tinte, caravan, sjalet op in camping
 • appartemint, studio
 • fakânsjehûs
 • groepsferbliuw
Hoe en wannear dogge jo oanjefte toeristebelesting?

As jo bekend binne by de gemeente om (wetter)toeristebelesting ôf te dragen, dan krije jo yn desimber of jannewaris berjocht fan ús hoe't jo oanjefte (wetter)toeristebelesting dwaan kinne.

As eigener binne jo ferantwurdlik foar it oplizzen en barren fan de (wetter)toeristebelesting yn in kalinderjier. Nei ôfrin fan it kalinderjier sil de barde (wetter)toeristebelesting ôfdroegen wurde oan de gemeente Smellingerlân. Dêr moatte jo in nachtregister foar byhâlde. 

Oernachtingen byhâlde yn in nachtferbliuwregister

Foar de oanjefte toeristebelesting is it belangryk dat jo byhâlde wa't wannear't yn jo akkommodaasje oernachtet. Hâld dy gegevens by yn in eigen reservearringssysteem of brûk it neikommende nachtferbliuwregister:

​​​​​Nachtferbliuwregistraasje toeristebelesting

De neikommende gegevens hâlde jo by yn it register:

 • namme en wenplak fan de gast
 • oankomst- en fertrekdatum
 • oantal nachten foar elke persoan
 • oantal persoanen
 • oantal oernachtingen

Provinsje Fryslân ûndersiket tegearre mei gemeenten de mooglikheid om in digitaal nachtregister yn te fieren. As dêr mear oer bekend is, folget der in ynformaasjegearkomste.

Kosten

It basistaryf is €1,50 per persoan per oernachting.

Oanfoljende tariven

Neist it basistaryf binne der ek oanfoljende tariven foar bygelyks seizoensplakken en wettertoeristebelesting.

De tariven foar in jier- of seizoensplak per mobyl kampearûnderkommen, fakânsjeûnderkommen of steancaravan dy't brûkt wurdt foar rekreaasje binne:

 • € 135,00 it jier op fêste jierplakken
 • € 130,00 it jier op fêste seizoensplakken
 • € 120,00 it jier op seizoensplakken

De tariven foar in fêststelde perioade fan net-fêste jier- of seizoensplakken binne:

 • maksimaal in moanne € 70,00
 • maksimaal twa moanne € 95,00
 • maksimaal trije moanne € 120,00

De tariven foar de wettertoeristebelesting foar oernachtsjen op in fêst lisplak, neist it basistaryf, binne:

 • € 40,00 it jier foar boaten mei in fêst lisplak
 • € 135,00 it jier foar wenarken mei in fêst lisplak (as der in belestingplichtige as bedoeld yn artikel 3, earste lid, oanwiisd is)
Frijskatting (wetter-)toeristebelesting

Frijskatting toeristebelesting jildt foar: 

 • persoanen dy't yn in soarchynstelling sitte;
 • persoanen dy't rjochtmjittich yn Nederlân ferbliuwe ûnder ferantwurdlikens fan it Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA);
 • bern jonger as 16 jier;
 • persoanen dy't yn in meubilearre wenning ferbliuwe dêr't forinzebelesting foar betelle wurde moat;
 • persoanen dy't op in boat ferbliuwe dêr't wettertoeristebelesting foar betelle wurde moat;
 • skoalbern dy't yn it ramt fan it ûnderwiis (basisskoalle en fuortset ûnderwiis) yn groepsferbân dielnimme oan sylkampen.

Frijskatting wettertoeristebelesting jildt foar:

 • persoanen dy't op in boat ferbliuwe dy't
  • ynrjochte is en brûkt wurdt foar ferpleging of fersoarging fan minsken dy't siik, beheind, behelplik of op jierren binne; 
  • oanmurken is as kano, roei- of folchboat;
  • oanmurken is as motor- of sylboat mei in lingte fan maksimaal 4 meter;
  • op lêst of befel fan de oerheid yn it gemeentlik wettergebiet leit.
 • persoanen dy't rjochtmjittich yn Nederlân ferbliuwe ûnder ferantwurdlikens fan it Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA);
 • bern jonger as 16 jier;
 • skoalbern dy't yn it ramt fan it ûnderwiis (basisskoalle en fuortset ûnderwiis) yn groepsferbân dielnimme oan sylkampen.
Wet- en regeljouwing
 • Feroardering toeristebelesting 2023
 • Feroardering wettertoeristebelesting 2023
Platform Gastvrij Smallingerland

Yn 2022 is it Platform Gastvrij Smallingerland oprjochte. Dat is in platfoarm dêr't ûndernimmers út de sektor rekreaasje en toerisme inoar fine en mei-inoar oplûke om moaie (toeristyske) produkten  en tsjinsten te ûntwikkeljen, de merk te ferkennen en Smellingerlân op 'e kaart te setten. 

Hawwe jo fragen oer Platform Gastvrij Smallingerland? Dan kinne jo maile nei info@platformgastvrijsmallingerland.nl.

Fragen en antwurden

By de ynformaasjegearkomste op 8 desimber 2022 binne der fragen steld oer de ynfiering fan de (wetter)toeristebelesting. Yn bygeand dokumint fine jo de fragen en antwurden. 

Hawwe jo fragen oer dy ynformaasjegearkomste? Nim dan kontakt op mei gemeente Smellingerlân fia telefoannûmer 0512-581234 of mail nei gemeente@smallingerland.nl.