Taksaasjeferslach besjen

Wy taksearje jo wenning of pân alle jierren opnij. Dat stiet yn de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Jo kinne jo taksaasjeferslach online besjen. Dêr kinne jo foar ynlogge mei DigiD en eHerkenning.

Taksaasjeferslach besjen foar ynwenners

Taksaasjeferslach besjen foar bedriuwen

Weardepeildatum

Yn jo taksaasjeferslach stiet de wearde fan jo wenning op 1 jannewaris 2022.

Wenningen 

Foar it jier 2023 stie de weardepeildatum 1 jannewaris 2022. Om de weardepeildatum hinne wie der in dúdlik omheechgeande trend waar te nimmen yn de wenningmerk. De WOZ-wearde fan wenningen yn Nederlân is tusken de weardepeildatums 2021 en 2022 yn trochsneed omheechgien mei 17%. Yn ús gemeente is de WOZ-wearde fan wenningen yn trochsneed mei 18,7% omheechgien.

Foar bedriuwspannen is de wearde yn trochsneed omheechgien mei 3,2%. De stiging fan de WOZ-wearde fan jo wenning kin heger of leger wêze as de trochsneed stiging fan 18,7%. Dat is ôfhinklik fan de ferkeapprizen fan fergelykbere wenningen dy't om de weardepeildatum fan 1 jannewaris 2022 hinne ferkocht binne.