Privacy

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten waarmee u grip kunt houden op uw eigen persoonsgegevens. Deze rechten leggen wij hieronder aan u uit. U kunt ook het privacy reglement inzien. Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek om uitoefening van uw privacyrechten doen.

Klacht indienen

Als u vindt dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Recht op inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. U ontvangt een overzicht met:

 • de categorieën van persoonsgegevens
 • de ontvangers van die gegevens
 • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
 • de herkomst van de gegevens.

Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon.

Basisregistratie Personen

De belangrijkste verzameling van uw persoonsgegevens binnen de gemeente vindt plaats in de Basisregistratie Personen (BRP). Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP, dan kunt u dit inzien met uw DigiD.

Verzoek indienen

Als u een algemeen verzoek om inzage wilt indienen, dan kunt u dit op de volgende manieren doen:
•per brief aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten;
•per e-mail: gemeente@smallingerland.nl of
•met het algemene contactformulier (zie het kopje 'contact' rechtsboven op de website)

Voor vragen kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 0512-581234.

Identificatie

Om er zeker van te zijn dat het inzageverzoek wordt gedaan door de juiste persoon, vragen wij u zich te identificeren. Dit kunt u doen door gebruik te maken van DigiD (via genoemd contactformulier). Als u uw inzageverzoek per brief of mail doet, kunt u langkomen op het gemeentehuis om uw identiteitsbewijs te tonen. Daarvoor kunt u dan een afspraak maken.

Overzicht persoonsgegevens

Binnen 1 maand ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt.

Als u het niet eens bent met de inhoud van het overzicht of als u vindt dat de gemeente ten onrechte heeft geweigerd inzage te geven, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit op uw inzageverzoek leest u hoe u dit kunt doen.

Geen inzage in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij weigeren om inzage te verstrekken in uw gegevens.
Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met:

 • de veiligheid van de staat;
 • het voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten;
 • gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
 • het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of
 • de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen

Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders. Als u deze gegevens wilt inzien, dan wordt de andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening te geven over uw verzoek.

Recht op correctie, verwijdering, vergetelheid en bezwaar

Wanneer u onjuistheden hebt gevonden in de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt, kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.
Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn, u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt. Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt u dit ook aangeven. 
Als u een verzoek om correctie, verwijdering vergetelheid of een bezwaar tegen bepaalde verwerkingen wilt indienen, neemt u contact met ons op via de bovengenoemde manieren (zie onder Verzoek indienen).

Inhoud verzoek of recht van bezwaar verwerkingen

In uw verzoek geeft u aan welke correcties of aanvullingen u wenst of welke gegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd. Bij een bezwaar tegen bepaalde verwerkingen, geeft u aan om welke verwerkingen het gaat en wat de bijzondere omstandigheden zijn waardoor u daartegen bezwaar heeft. Om er zeker van te zijn dat het verzoek wordt gedaan door de juiste persoon, vragen wij net als bij een inzageverzoek ook voor deze verzoeken om uw legitimatie (via DigID of door uw identiteitsbewijs te tonen op het gemeentehuis).

Geen gebruik rechten

U kunt geen gebruik maken van deze rechten als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). Voor correcties in de BRP neemt u contact op met de afdeling Publiek, eenheid Servicecentrum.
Ook kunt u geen gebruik maken van het recht van verwijdering, als wij de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie.

Toezicht op privacy

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG heeft als belangrijkste taak om binnen de gemeente toezicht te houden op het naleven van de privacywet. Om dit te kunnen doen, kan de FG:

 • informatie verzamelen over gegevensverwerkingen binnen de gemeente
 • deze verwerkingen analyseren en beoordelen of ze aan de wet voldoen
 • informatie, adviezen en aanbevelingen geven aan de organisatie.

De FG voert zijn taken onafhankelijk uit. Dat wil zeggen dat hij geen inhoudelijke aanwijzingen ontvangt van het bestuur.

Contact met de FG

De contactgegevens van de FG van onze gemeente zijn:

Naam: mevrouw M. Takens
E-mailadres: privacy@smallingerland.nl
Postadres: gemeente Smallingerland, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten 

Autoriteit Persoonsgegevens

Landelijk wordt toezicht gehouden op de omgang met persoonsgegevens door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP controleert of organisaties voldoen aan de privacywetgeving, maar geeft ook uitleg over de privacywetgeving. Op de website van de AP (http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/) vindt u veel informatie over privacy.