Passend contact met gemeente Smallingerland

De gemeente Smallingerland gaat graag met u in gesprek bij bezwaren, klachten of andere conflicten. Zo'n gesprek blijkt in de praktijk vaak zinvol. Ook de persoonlijke aanpak wordt als prettig ervaren.

 

Passend Contact bij bezwaren

 

Als een bezwaar is ingediend, wordt bekeken of een gesprek passend is in plaats van het volgen van de bezwarenprocedure. U als bezwaarmaker of vergunninghouder kunt dit ook zelf aangeven. Vervolgens neemt de gespreksbegeleider of mediator contact met u op, en ook met de vertegenwoordiger van de gemeente. Het gesprek kan alleen plaatsvinden als de betrokkenen hiermee instemmen.  

 

Het gesprek vindt in overleg plaats op het gemeentehuis of op locatie. Bij het gesprek bent u aanwezig - u mag uiteraard iemand meenemen -, een vertegenwoordiger van de gemeente en een onafhankelijke gespreksbegeleider of mediator. Tijdens dit open en vertrouwelijke gesprek kunnen over en weer vragen worden gesteld, uitleg worden gegeven en wordt besproken wat een mogelijke oplossing kan zijn. De afspraken die tijdens het gesprek worden gemaakt, kunnen door de gespreksbegeleider of mediator in een kort verslag worden vastgelegd.

 

Als u als bezwaarmaker niet tevreden bent met de uitkomst van dit gesprek, dan kunt u alsnog de bezwarenprocedure volgen.

 

Passend Contact bij klachten en andere conflicten

 

Als een klacht is ingediend, wordt na een of meer gesprekken bekeken of bemiddeling of mediation passend is in plaats van het volgen van de klachtenprocedure. U kunt dit ook zelf aangeven. Vervolgens neemt de klachtencoördinator contact met u op, en ook met de vertegenwoordiger van de gemeente. Bemiddeling of mediation kan alleen plaatsvinden als de betrokkenen hiermee instemmen.

 

Ook bij andere conflicten waar de gemeente bij betrokken is, kan de gemeente zorgen voor bemiddeling of mediation. Denk aan conflicten die te maken hebben met de veiligheid in de buurt, de volksgezondheid of beleid van de gemeente.

 

Wanneer het voor betrokkenen wenselijk is dat afspraken die tijdens het gesprek worden gemaakt schriftelijk worden vastgelegd, kan mediation worden ingezet. De deelnemers tekenen dan aan het begin van het traject een mediationovereenkomst. De afspraken worden aan het eind van het traject in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

 

Heeft u problemen met uw buren? Bijvoorbeeld ruzie of last van pesterijen of geluiden?
Dan kunt u contact opnemen met de MOS.

 

MfN-registermediators

 

De gemeente heeft gespreksbegeleiders en registermediators in dienst. De gemeentemediators handelen volgens de gedragsregels en reglementen van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en vallen daarmee onder het klacht- en tuchtrecht van de MfN. In een statuut is vastgelegd dat de gemeente de mediators in de gelegenheid stelt hun werk volledig autonoom, onafhankelijk en neutraal uit te voeren.

 

De gedragsregels en reglementen zijn te vinden via mfnregister.nl

 

Deze gegevens kunt u ook opvragen bij de gemeentemediators. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente, telefoon 0512 581234.