Passend contact met gemeente Smallingerland

De gemeente Smallingerland gaat graag met u in gesprek bij bezwaren, klachten of andere conflicten. Zo'n gesprek blijkt in de praktijk vaak zinvol. Ook wordt de persoonlijke aanpak als prettig ervaren.

Passend Contact bij bezwaren

Als een bezwaar is ingediend, kijken we eerst of een gesprek passend is in plaats van de formele bezwarenprocedure. U kunt dit als bezwaarmaker of vergunninghouder ook zelf aangeven. Vervolgens neemt een onafhankelijke gespreksbegeleider of mediator contact op met u en de vertegenwoordiger van de gemeente. Als alle betrokkenen hiermee instemmen kan het gesprek plaatsvinden.  

Het gesprek vindt in overleg plaats op het gemeentehuis of op locatie. Bij het gesprek bent u aanwezig als bezwaarmaker of vergunninghouder - u mag uiteraard iemand meenemen -, een vertegenwoordiger van de gemeente en een gespreksbegeleider of mediator. Tijdens dit open en vertrouwelijke gesprek kunnen over en weer vragen worden gesteld, uitleg worden gegeven en wordt besproken wat een mogelijke oplossing kan zijn. De afspraken die tijdens het gesprek worden gemaakt, worden door de gespreksbegeleider of mediator in een kort verslag vastgelegd.

Als u als bezwaarmaker niet tevreden bent met de uitkomst van dit gesprek, dan kunt u alsnog de formele bezwarenprocedure volgen.

Passend Contact bij klachten en andere conflicten

Ook als een klacht is ingediend, kijken we na een of meer gesprekken of bemiddeling of mediation passend is in plaats van de formele klachtenprocedure. U kunt dit als indiener van de klacht ook zelf aangeven. Vervolgens neemt de klachtencoördinator of mediator contact op met u en de vertegenwoordiger van de gemeente. Bemiddeling of mediation kan alleen plaatsvinden als de betrokkenen hiermee instemmen.

Ook bij andere conflicten waar de gemeente bij betrokken is, kan de gemeente zorgen voor bemiddeling of mediation. Denk aan conflicten die te maken hebben met de veiligheid in de buurt, de volksgezondheid of het beleid van de gemeente.

Wanneer dat wenselijk is, kan mediation worden ingezet. De deelnemers tekenen dan aan het begin van het traject een mediationovereenkomst. De afspraken worden aan het eind van het traject in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Heeft u problemen met uw buren? Bijvoorbeeld ruzie of last van pesterijen of geluiden?
Dan kunt u contact opnemen met de MOS.

MfN-registermediators

De gemeente heeft gespreksbegeleiders en registermediators in dienst. De gemeentemediators handelen volgens de gedragsregels en reglementen van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en vallen daarmee onder het klacht- en tuchtrecht van de MfN. In een statuut is vastgelegd dat de gemeente de mediators in de gelegenheid stelt hun werk volledig autonoom, onafhankelijk en neutraal uit te voeren.

De gedragsregels en reglementen zijn te vinden op mfnregister.nl

Deze gegevens kunt u ook opvragen bij de gemeentemediators. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente, telefoon 0512 581234.