Omgevingsvergunning aanvragen

Heeft u (ver)bouwplannen? Wilt u slopen, een boom kappen, een inrit aanleggen of uw bedrijf veranderen? Met een omgevingsvergunning regelt u dat in één keer via het omgevingsloket. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Omgevingsloket

Dit kunt u doen voordat u de vergunning aanvraagt

Vergunningscheck

Een vergunning is niet altijd nodig. Doe altijd eerst een vergunningscheck

Leg uw plannen voor aan ons

Heeft u ingewikkelde plannen? Wilt u weten of uw plan kans van slagen heeft? Leg uw plan dan voor aan de gemeente. U dient daarvoor een verzoek  verkennen initiatief in. Doe dit voordat u de aanvraag omgevingsvergunning indient. U voorkomt dat u voor vervelende verrassingen komt te staan in het vergunningstraject. U ontvangt een reactie binnen 6 weken. 

Participatie

Het is belangrijk dat u betrokkenen vroeg betrekt bij uw plannen. Dat heet participatie. In de meeste situaties is participatie verstandig, maar niet verplicht. Hoe u goede participatie binnen uw plan organiseert leest u in onze Handreiking Participatie Omgevingswet. Meer informatie over participatie leest u op onze pagina Omgevingswet en participatie

Slopen

Voor sloopwerkzaamheden en het verwijderen van asbest uit uw pand heeft u meestal geen omgevingsvergunning nodig. Check de voorwaarden voor slopen en asbest verwijderen.

Hoe we het doen

Reguliere procedure

 • Eenvoudige aanvragen zoals bouwen, kappen en slopen komen het meest voor. Deze procedure noemen we de reguliere procedure. U krijgt de beslissing binnen 8 weken.
 • Deze termijn mag de gemeente 1 keer met 6 weken verlengen. Dat kan gebeuren als we de aanvraag niet binnen die 8 weken kunnen beoordelen.
 • De termijn van 8 weken start wanneer de aanvraag is ingediend.

Uitgebreide procedure

 • In bijzondere gevallen geldt een uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu. En soms als de aanvraag afwijkt van het omgevingsplan.
 • De beslistermijn bij de uitgebreide procedure is 6 maanden. Die termijn mogen wij met 6 weken verlengen. De lange termijn is nodig omdat verschillende partijen adviseren over de vergunningsaanvraag.

Adviesrecht

Als een aanvraag van een omgevingsvergunning niet passend is binnen het omgevingsplan dan kan het zijn dat de gemeenteraad hierover advies wil geven. Dit is van toepassing bij de volgende categorieën van gevallen:

Voorgestelde nieuwe lijst met de volgende categorieën
 1. Binnen de bebouwde kom (grens conform vastgestelde grens bebouwde kom)
  • het toevoegen van meer dan 10 woningen aan de bestaande woningvoorraad;
  • functiewijzigingen van gebouwen en/of terreinen met een (gezamenlijke) oppervlakte van meer dan 1.500 m2;
  • de nieuwbouw van niet-woonfuncties (bijvoorbeeld detailhandel, horeca, maatschappelijke voorzieningen) met een gebruiksoppervlakte van 1.000 m2 of meer;
 2. Buiten de bebouwde kom
  • het vestigen van een nieuwe functie buiten de bebouwde kom (zoals vastgelegd in I) voor zover het ruimtebeslag meer bedraagt dan 500 m2;
  • het toevoegen van meer dan 1 woning buiten de bebouwde kom;
  • de nieuwvestiging van agrarische bedrijven;
  • het uitbreiden van bestaande functies (met uitzondering van wonen) of agrarische bedrijven met meer dan 25% van de bestaande toegestane oppervlakte van de functie, met een ruimtebeslag van meer dan 250 m2;
  • alle aanvragen binnen Natura 2000 en NNN-gebieden, met een ruimtebeslag van meer 250 m2;
 3. Algemeen
  • het realiseren van één of meer windturbines met een ashoogte van meer dan 15 meter;
  • het realiseren van weiden met zonnepanelen groter dan 1 hectare;
  • het uitvoeren van proefboringen naar delfstoffen (olie, gas) en geothermie;
  • het winnen van delfstoffen en aardwarmte;
  • het winnen van delfstoffen aan de oppervlakte;
  • het plaatsen van antennemasten met een hoogte van meer dan 40 meter;
 4. Overkoepelend
  • ontwikkelingen die van politiek-bestuurlijke gevoelige aard worden geacht.

Meer informatie over de omgevingswet

Lees meer over de omgevingwet.