Belastingen

Welke belastingen en heffingen betaalt u aan de gemeente? U ontvangt één aanslag voor alle gemeentelijke belastingen.

 • Afvalstoffenheffing
  De gemeente zorgt voor het inzamelen van afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing.
 • Hondenbelasting
  Iedereen met één of meer honden moet daarvoor hondenbelasting betalen. 
 • OZB 
  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u een eigen woning, bedrijfsgebouw of stuk grond heeft.
 • Rioolheffing 
  De gemeente zorgt voor het in stand houden van het rioolstelsel. Hiervoor betaalt u rioolheffing.
 • Reclamebelasting
  Als u reclame maakt die vanaf de openbare weg zichtbaar is betaalt u reclamebelasting.

Handig om te weten

Automatische incasso

Is het totaalbedrag op uw aanslag meer dan € 80,-? Dan kunt u gebruik maken van automatische incasso. De gemeente schrijft het geld dan automatisch in 8 termijnen van uw rekening af. Automatische incasso aanvragen, stopzetten of het rekeningnummer wijzigen.

Zelf overmaken

Wilt u geen automatische incasso? Maak het bedrag dan over op het bankrekeningnummer NL11BNGH0285022628 o.v.v. het aanslagnummer. Zorg dat de volledige betaling voor 31 mei bij ons binnen is.

Kwijtschelding

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Of hebt u onterecht een aanslag gekregen? We willen u graag helpen, neem contact op met ons. Bent u na het contact met ons nog niet tevreden? Dan kunt u bezwaar indienen.

Aanslag en taxatieverslag inzien

U kunt aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen en WOZ-taxatieverslagen inzien en downloaden.