WOZ-waarde bepalen

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) doormiddel van een taxatie. WOZ betekent Waardering Onroerende Zaken. Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld woningen of bedrijfspanden. Met de WOZ-waarde wordt de hoogte van de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) berekend. Onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente.

.

Beoordeling taxateurs

Elk jaar kijkt de Waarderingskamer of de gemeente de WOZ-taxaties laat uitvoeren door WOZ-taxateurs. De WOZ-taxateurs van de gemeente Smallingerland voldoen aan de eisen die Waarderingskamer stelt.

Jaarlijkse taxatie

Iedereen die op 1 januari eigenaar of gebruiker is van een woning, een pand of stuk grond, krijgt een WOZ-beschikking. De gemeente bepaalt elk jaar opnieuw de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente. Dat gebeurt doormiddel van een taxatie. De hoogte van de WOZ-waarde kan ieder jaar anders zijn. Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt gekeken naar een aantal punten, die hieronder uitgelegd worden.

Verkoopprijzen vergelijkbare woningen

De taxateur gaat uit van het bedrag dat een woning, pand of een stuk grond oplevert bij verkoop. De taxateur bekijkt de verkoopprijzen van vergelijkbare panden en woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Voor het belastingjaar 2023 was de waardepeildatum 1 januari 2022. Er wordt dan ook gekeken naar vergelijkbare panden, woningen die zijn verkocht in 2021 en in 2022. In 2021 werden woningen veelal nog boven vraagprijs verkocht. Het jaar 2022 laat gemiddeld ook nog een stijging zien.

Gemiddelde WOZ-waarde per woningGemiddelde WOZ-waarde per woning

Marktonwikkeling woningenMarktontwikkeling woningen

Kadaster, foto's en bouwtekeningen

Taxateurs gebruiken bij de waardebepaling ook verkoopprijzen uit het Kadaster, luchtfoto’s, panoramafoto’s, bouwtekeningen en andere bekende gegevens. Deze informatie staat in het taxatieverslag.

Berekening met oppervlakte

Voor het berekenen van de WOZ-waarde over 2023 (met de waardepeildatum 1 januari 2022) gebruikt de taxateur de gebruiksoppervlakte (m²) van een woning. Dat is een eis vanuit de Waarderingskamer. De gegevens zijn daardoor beter te vergelijken met bijvoorbeeld bouwtekeningen, verkoopinformatie van de makelaar en dan met name de informatie over het woonoppervlak en overige inpandige ruimte.

Waarde bij aan-, ver- of nieuwbouw

Wordt uw pand verbouwd of krijgt uw pand een aanbouw? Dan bepaald de taxateur de waarde door naar de grondwaarde en de bouwkosten te kijken. Wat stond er op 1 januari 2023 op de plek van de bouw? Daar kijken we naar. Bij een nieuwbouwwoning of verbouwde woning die in 2022 klaar was, bepalen we de waarde door te kijken naar de situatie van de woning op 1 januari 2023.

 

OZB-tarief daalt omdat WOZ-waarde stijgt

De WOZ-waarde stijgt landelijk. De prijsstijging kan per wijk en type woning of pand verschillen. In uw taxatieverslag staat hoe uw WOZ-waarde is bepaald. U betaalt belasting over de WOZ-waarde van uw woning of pand. Dat is de onroerendezaakbelasting (OZB). De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning of pand.

Totaalbedrag belastinggeld eerder vastgesteld

De gemeente heeft in een meerjarenbegroting vastgesteld hoeveel belastinggeld er elk jaar opgehaald moet worden. Dat bedrag groeit niet mee met de stijging van de WOZ-waarde. Dat betekent dat het OZB-tarief omlaag gaat als de WOZ-waarde stijgt, omdat we anders teveel geld ontvangen.

Neem bijvoorbeeld het OZB-tarief voor eigenaren van woningen, in het belastingjaar 2022 was dit tarief 0,1223% en is nu voor belastingjaar 2023 gedaald naar 0,1042%.

Video

Meer weten over de WOZ-waarde? Bekijk het filmpje voor een begrijpelijke uitleg: