Prestatieafspraken sociale huurwoningen 2024

Gemeente Smallingerland, Accolade, WoonFriesland en De Bewonersraad hebben prestatieafspraken voor het jaar 2024 opgesteld. Deze prestatieafspraken zijn gebaseerd op de 'Meerjarige afspraken 2020-2025 over de sociale huurvoorraad in de gemeente Smallingerland'.

Voor 1 juli hebben Accolade en WoonFriesland hun biedingen voor 2024 uitgebracht. De Bewonersraad heeft in een brief haar bijdrage en inzet uiteengezet. Na de zomer zijn gesprekken gevoerd om te komen tot passende afspraken voor het volgend jaar. De gezamenlijke opgave is om voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen in leefbare wijken en buurten in de gemeente te bieden. Er wordt middels deze prestatieafspraken 2024 ingezet op de volgende vijf aandachtsgebieden: 

  • Betaalbaarheid 
  • Beschikbaarheid
  • Kwaliteit van de bestaande voorraad en verduurzaming 
  • Wonen, welzijn, zorg en aandachtsgroepen
  • Leefbaarheid

Voor 2024 zijn er actuele en urgente thema's waar we met een gezamenlijke focus op samenwerken en waar we hoge prioriteit aan toekennen. Er zijn gelet op de hoge vraagdruk en de lage doorstroming meer betaalbare huurwoningen nodig. Het op korte termijn verruimen van de beschikbaarheid heeft een hoge prioriteit.  Woningcorporaties en gemeente werken daarom aan het versnellen van  plannen voor permanente nieuwbouw. 

Door hoge inflatie en energielasten kunnen bewoners in de knel komen. De partijen zetten zich in om de woonlasten betaalbaar te houden en de energiearmoede te beperken. Prioriteit heeft het versnellen van de verduurzaming om woonlasten betaalbaar te houden en het optimaliseren van de vroeg signalering om hoge schulden te voorkomen. Verder gaat er extra aandacht uit naar de huisvesting van aandachtsgroepen zoals de statushouders. Tot slot werken de partijen gezamenlijk aan verbetering van de leefbaarheid van wijken.

Allerlei ontwikkelingen in binnen- en buitenland zorgen voor onzekerheid op de woningmarkt en in de sociale huursector, bijvoorbeeld de hoge inflatie, oplopende rentes, stijging van bouwkosten, onzekerheid in levering van grondstoffen en materialen, leveringsonzekerheid in met name gas, gebrek aan capaciteit door tekorten op de arbeidsmarkt. De uitwerking van de Nationale Prestatieafspraken kan effect hebben op de benodigde slagkracht van corporaties. De mate waarin de prestatieafspraken 
gerealiseerd kunnen worden, zal mede afhankelijk zijn van de impact van verschillende maatregelen en ontwikkelingen. 

Partijen blijven zich gezamenlijk inzetten voor betaalbare huurwoningen in de gemeente Smallingerland. Bij onvoorziene omstandigheden, die van invloed zijn op de gemaakte afspraken, gaan we met elkaar in gesprek om gezamenlijk oplossingen te zoeken.

In juni 2021 is de visie Sociaal Domein De Kracht van Smallingerland vastgesteld. In deze visie wordt beschreven wat gemeente Smallingerland belangrijk vindt voor leven in Smallingerland: dat iedereen in Smallingerland kan en wil meedoen. Om dit te realiseren wordt ingezet op vier ambities (Koersplan september 2022) waaraan per ambities twee thema’s gekoppeld zijn. Per prestatieafspraak wordt, indien mogelijk, de koppeling getoond met de ambities benoemd in de Sociale Koers. Ook wordt de koppeling met de Omgevingsvisie benoemd. Het gaat daarbij om opgave 3 'Versterken van levendige, aantrekkelijke wijken en dorpen'.

Rondkomen en wonen zijn gekoppeld aan de ambitie ZEKER BESTAAN. 
De ambitie ERBIJ HOREN bestaat uit de thema’s inclusie en samen leven. 
De ambitie GOED VOELEN wordt gevormd door de thema’s gezonde leefstijl en veilige & gezonde leefomgeving. 
Bij de ambitie ERTOE DOEN horen de thema’s opgroeien & ontwikkelen en werk & maatschappelijke participatie. 
Bij opgave 3 van de Omgevingsvisie VERSTERKEN VAN LEVENDIGE, AANTREKKELIJKE WIJKEN EN DORPEN horen de thema's 
 leefbaarheid, woningen voor iedereen en duurzaamheid