Subsidieregeling vergroenen tuinen

Om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen en de biodiversiteit te verbeteren wil de gemeente steen vervangen door groen. Dit doet de gemeente onder de naam Operatie Steenbreek.Operatie Steenbreek is onderdeel van het Klimaatadaptatieplan 2024-2028.

Om dit te stimuleren stellen we geld beschikbaar in de vorm van een subsidieregeling. Inwoners, bedrijven en organisaties binnen Smallingerland kunnen gebruikmaken van deze subsidieregeling. 

Waarom steen vervangen door groen?

 • Een groene tuin zorgt voor verkoeling in de zomer; zeker wanneer er bomen in de tuin staan;
 • Een groene tuin houdt water vast tijdens regenval;
 • Een groene tuin kent een grotere variatie aan leefomgevingen en heeft daardoor een positieve invloed op de biodiversiteit;
 • Een groene tuin zorgt voor een betere luchtkwaliteit door de binding van CO2 en fijnstof;
 • Een groene tuin zorgt voor een prettige en ontspannen leef- en werkomgeving.

Hoe werkt het

Het subsidiebedrag is €10,- per vierkante meter steen met een maximum van €400,- per aanvraag. We behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond per jaar is bereikt, komt de subsidieaanvraag op de reservelijst voor het daaropvolgende jaar.

Let op: aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden. 

Subsidie aanvragen

U vult het online formulier in, of haal een aanvraagformulier op bij de balie van het gemeentehuis.Stuur bij uw aanvraag duidelijke foto's mee van uw tuin met daarop het versteende deel dat u gaat vervangen door groen.

Subsidie Groene Tuin aanvragen

Na de aanvraag

Binnen 3 weken na ontvangst van de aanvraag keren wij het subsidiebedrag uit. We controleren steekproefsgewijs op de uitvoering.

Voorwaarden

 • U woont of heeft uw bedrijfspand in de gemeente Smallingerland;
 • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder schriftelijk toestemming van de eigenaar;
 • Het te vergroenen oppervlak is minimaal 5 vierkante meter;
 • U verandert het deel waar de verharding (tegels, beton, asfalt) is weggehaald door (kruidenrijk) gras, bloemen, planten, struiken of bomen;
 • U kunt maximaal één aanvraag indienen. Deze aanvraag heeft betrekking op maximaal één perceel.
 • De toegekende subsidie mag alleen worden gebruikt als tegemoetkoming in de kosten die samenhangen met het vergroenen van uw tuin.