Subsidie opslag en gebruik hemelwater

Door klimaatveranderingen krijgen we steeds vaker te maken met extreme regenval en lange periodes van hitte en droogte. Extreme regenval zorgt voor wateroverlast terwijl tijdens periodes van hitte en droogte onder andere de druk op onze drinkwatervoorziening sterk toeneemt. 

Opvang en gebruik regenwater

Een mogelijke maatregel is het aanleggen van een systeem voor de opslag en gebruik van regenwater. Dit systeem dient als buffer tijdens hevige regenval en verlaagt daardoor de kans op wateroverlast. Daarnaast zorgt het voor een lager gebruik van drinkwater. Dit zorgt voor een verlaging van de druk op de drinkwatervoorziening tijdens een periode van hitte en/of droogte. Onder de noemer systeem vallen de opslagtank voor hemelwater en de huishoudwaterinstallatie.

Hemelwater is geschikt voor de wasmachine, spoelen van het toilet en gebruik buitenhuis. Voor andere toepassingen is het hemelwater volgens wetgeving helaas niet geschikt. Daarnaast is een duidelijk onderscheid tussen hemelwatersysteem en drinkwatersysteem noodzakelijk om vermenging (contaminatie) van drinkwater met hemelwater te voorkomen.

Hoe werkt het systeem

Het systeem voor de opslag en hergebruik van hemelwater bestaat uit een aantal onderdelen. Om te beginnen is er een opslagtank met pomp, filter (voor grof materiaal zoals bladeren) en vlotter. Het water wordt vanaf het dak naar deze tank gevoerd en daarin opgeslagen. Verder loopt er een drinkwaterleiding naar de tank om tijdens droge periodes te zorgen dat water beschikbaar blijft.

Vanaf de tank loopt een leiding naar de woning waar het water verdeeld wordt naar het toilet, de wasmachine en de buitenkraan. Hier is een duidelijk onderscheid tussen hemelwatersysteem en drinkwatersysteem noodzakelijk om vermenging van drinkwater met hemelwater te voorkomen. Binnenshuis kan nog een filtersysteem geplaatst worden om de kleur en geur van het water te verbeteren. Verder hangt binnenshuis een display voor de niveaumeter (vlotter) in de tank. 

Ook is het noodzakelijk om een overstort in te bouwen zodat er tijdens extreme situaties water geloosd kan worden of dat er voldoende buffercapaciteit gecreëerd kan worden bij naderende zware buien. Het overstort is bij voorkeur aangesloten op het oppervlaktewater of het water kan infiltreren op eigen terrein. Pas als deze opties niet mogelijk zijn kan er een aansluiting gecreëerd worden op het (regen)waterriool. 

Het belangrijkste is dat het systeem voldoet aan de geldende wettelijke eisen en normen. Door deze normen precies te volgen kan de veiligheid en continuïteit van het systeem gewaarborgd worden.

Subsidieregeling

Gemeente Smallingerland geeft bewoners/particulieren de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de aanleg van een systeem voor de opslag en gebruik van hemelwater.

Hoe werkt de regeling

Aan deze subsidie zijn voorwaarden verbonden. Lees de tekst goed door voordat u een aanvraag doet.

Aanvraag

 • U vraagt een offerte aan bij een (erkend) bedrijf of bedrijven dat ervaring heeft met het aanleggen van de systemen voor de opslag en gebruik van hemelwater;
 • U vult het onlineformulier op de site van de gemeente in met de volgende documenten als bijlagen: 
 • Offerte voor de aanleg van het systeem voor de opslag en hergebruik van regenwater; 
 • Ontwerp/technische gegevens van het systeem welke voldoet aan de normen in de voorwaarden; 
 • Als u huurder bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van het pand;
 • Plattegrond met daarop de locatie van de opslagtank en de daarop aangesloten aan- en afvoerleidingen.

Subsidie aanvragen

Na de aanvraag

 • U ontvangt binnen 4 weken een besluit van de gemeente op uw subsidieaanvraag of de subsidie wel of niet wordt verleend; 
 • Na goedkeuring van de gemeente kunt u het werk laten uitvoeren. Hiervoor geldt een termijn van 4 maanden na goedkeuring; 
 • U stelt de gemeente op de hoogte wanneer de opslagtank geplaatst wordt zodat de gemeente bij de plaatsing aanwezig kan zijn;
 • Na afronding van het werk stuurt u een factuur van de aanschaf en aanleg (door het uitvoerende bedrijf of bedrijven) naar de gemeente;
 • Maakt u met de gemeente een afspraak voor de controle op deugdelijkheid van het systeem;
 • Op basis van de factuur en de controle stelt de gemeente de subsidie vast. Als de factuur of de controle daar reden voor geven kan de subsidie ook lager worden vastgesteld dan in eerste instantie is verleend;
 • U ontvangt de subsidie binnen 4 weken na de controle en vaststelling door de gemeente.

Voorwaarden 

 • U woont in de gemeente Smallingerland;
 • U bent eigenaar van de woning en/of het perceel of hebt als huurder schriftelijk toestemming van de eigenaar;
 • Het horizontaal dakoppervlak van uw woning is minimaal 40 m2. 
 • De opslagtank heeft een minimale capaciteit van 5.000 L/5 m3;
 • Het systeem moet worden ontworpen en aangelegd volgens waterwerkblad 4.7 
 • U zorgt ervoor dat overtollig hemelwater afgevoerd wordt via het oppervlaktewater, hemelwaterriool enzovoort;
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een bedrijf of bedrijven dat aan deze normen kan voldoen;
 • Vermenging (contaminatie) van drinkwater met hemelwater moet voorkomen worden. Leidingen van het hemelwatersysteem moeten duidelijk gemarkeerd zijn;
 • U kunt maximaal per perceel één aanvraag indienen. Deze aanvraag heeft betrekking op maximaal één perceel.

De subsidieregeling is uitsluitend bedoeld voor twee groepen bewoners/particulieren:

 • Particulieren die op eigen perceel een opslagtank voor hemelwater samen met een huishoudwaterinstallatie willen aanleggen, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw;
 • Particulieren waar bij nieuwbouw op hun perceel een opslagtank voor de opvang van hemelwater is aangelegd en deze tank nu willen aansluiten door middel van een huishoudwaterinstallatie. Bij deze groep worden alleen de kosten voor de huishoudwaterinstallatie gesubsidieerd.

De toegekende subsidie mag alleen worden gebruikt als tegemoetkoming in de kosten die samenhangen met de aanschaf en aanleg van het systeem voor de opslag en hergebruik van hemelwater. Aanleg van het systeem en betaling van de rekening dient plaats te vinden binnen 4 maanden nadat de subsidie is verleend.

De gemeente heeft voor de subsidie ten aanzien van de opslag en hergebruik van hemelwater een subsidieplafond van €30.000,- per jaar. We behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. De datum van binnenkomst is het moment dat de aanvraag compleet is. De subsidieregeling wordt opgeschort als het subsidieplafond is bereikt. Dit wordt tijdig op de gemeentelijke website bekend gemaakt.  Als het subsidieplafond niet is bereikt, eindigt de regeling op 31 december 2024. 

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is 50% van de totale kosten (exclusief BTW) met een maximum van €3.000,- per aanvraag.

Aandachtspunten

 • Wij adviseren u om een (ondergrondse) tank van 7500 liter/7,5 m3 aan te leggen om ook tijdens een lange periode van droogte genoeg regenwater ter beschikking te hebben en daarmee aanvulling met leidingwater zo veel als mogelijk te voorkomen;
 • Wij adviseren rekening te houden met de (opwaartse) druk van het grondwater. In bepaalde gevallen kan verankering van de opslagtank noodzakelijk zijn;
 • Wij adviseren om maatregelen te nemen tegen schade door vorst. Denk bijvoorbeeld aan het diep genoeg aanleggen van de leidingen en ondergrondse opslagtank.
 • Voor een goede aansluiting en uitvoering van de werkzaamheden adviseren wij dat u, of de aannemer, een KLIC melding doet en de leggerinformatie van het riool opvraagt.

Contact

Wij staan als gemeente altijd open voor het beantwoorden van vragen. Hiervoor kunt u mailen naar gemeente@smallingerland.nl of bellen naar 0512 581 234