Subsidie groene daken

De gemeente geeft bewoners, organisaties en bedrijven subsidie op de aanleg van groene daken. Groene daken kunnen wateroverlast beperken. Door klimaatveranderingen krijgen we namelijk steeds vaker te maken met extreme regenval. Hierdoor kan het riool, en uiteindelijk de waterberging (vijver of sloot), overbelast raken. De gemeente en het waterschap wil het regenwater langer vasthouden op de plek waar het valt. Een groen dak kan daar bij helpen..

Twee soorten groene daken

Er zijn twee types groene daken: intensieve en extensieve groene daken. Extensieve daken zijn daken die niet kunnen worden betreden. Als beplanting wordt vaak sedum, gras en/of een kruidenmengsel gebruikt. Intensieve daken hebben vaak een functie als daktuin en kunnen worden betreden. Op deze daken kunnen allerhande planten worden gebruikt. Extensieve groene daken zijn goedkoper in aanleg en onderhoud dan intensieve groene daken.

De voordelen van groene daken

 • Het vertragen van de regenafvoer en daardoor het beperken van wateroverlast;
 • Isolatie van warmte en geluid;
 • Goede beheersing van het klimaat in de zomer en winter;
 • Een dakconstructie die langer meegaat;
 • Een groenere leefomgeving voor planten en dieren (vooral voor bijen, vlinders en vogels) en daardoor een hogere biodiversiteit;
 • Minder opwarming van de omgeving en zodoende een gezonder leefklimaat.

De gemeente heeft in de afgelopen tijd bij een aantal gebouwen groene daken aangelegd. Dit is bijvoorbeeld op het gemeentehuis en MFC Rottevalle. Daarnaast heeft de gemeente een groot aantal initiatieven gestimuleerd door middel van deze subsidieregeling. Gezien het succes wil de gemeente graag bewoners, bedrijven en organisaties de kans blijven geven om tegen gereduceerde kosten zelf een groen dak (zowel intensief als extensief) aan te leggen.

Aanvraag subsidie

U vult het online formulier in met de volgende documenten als bijlagen: 

 • Offerte voor de levering en/of de aanleg van het groene dak
 • Plattegrond van uw perceel met daarop duidelijk aangegeven welk dak of deel van het dak het betreft
 • Foto van de bovenkant van uw dak
 • Beschrijving met dikte van de substraatlaag en type drainageplaat
 • Schets van de opbouw van het groene dak.
 • Als u huurder bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van het pand.

Subsidie groene daken aanvragen

Na de aanvraag

 • U ontvangt binnen 4 weken reactie van de gemeente;
 • Na goedkeuring van de gemeente kunt het werk laten uitvoeren en de rekening betalen. Hiervoor geldt een termijn van 4 maanden na de goedkeuring.
 • Na afronding van het werkt dient u de rekening in
 • U ontvangt de subsidie binnen 3 weken na het indienen en goedkeuring van de rekening.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar.
 • Uw aanvraag gaat over maximaal één perceel en over maximaal één categorie (bewoners of organisaties/bedrijven) in de gemeente Smallingerland.
 • De helling van het dak is niet meer dan 65°
 • De substraatlaag is minimaal 5 cm dik
 • U past een waterbufferende drainageplaat toe;
 • U brengt een wortelwerende laag aan om zo lekkages te voorkomen.

De toegekende subsidie mag alleen worden gebruikt als tegemoetkoming in de kosten die samenhangen met de aanschaf en/of aanleg van het groen dak. Aanleg van het groen dak en betaling van de rekening moet plaatsvinden binnen 4 maanden na goedkeuring van de gemeente.

Subsidieplafond

De gemeente heeft voor de subsidie voor de aanleg van groene daken een subsidieplafond van €20.000,- per jaar. We behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. De subsidieregeling wordt opgeschort als het subsidieplafond is bereikt. Dit wordt tijdig op de gecommuniceerd via de website de gemeente. Als het subsidieplafond niet is bereikt, eindigt de regeling op 31 december 2024. 

Hoogte subsidie

 • €30,- euro per m2 voor oppervlakten tot 75 m2
 • €20,- euro per m2 voor oppervlakten van 75 tot 200 m2
 • €10,- euro per m2 voor oppervlakten van 200 tot 1.000 m2

Het maximumbedrag voor bewoners per aanvraag is €3.000,-

Het maximumbedrag voor bedrijven/organisaties per aanvraag is €12.000,-

Aandachtspunten

 • Het aanleggen van het groene dak mag u ook zelf doen.
 • Laat de sterkte van de dakconstructie checken door een bouwkundige, zodat u zeker weet dat het dak sterk genoeg is voor de aanleg van een groen dak.
 • Er vindt steekproefsgewijs controle plaats.