Onderwijs in Smallingerland

In Drachten kan bijna elk kind onderwijs dicht bij huis volgen, omdat er een groot aanbod van onderwijs en speciaal onderwijs is. We hebben voortgezet onderwijs variërend van praktijkonderwijs, vmbo en havo tot vwo. Friese Poort in Drachten heeft een groot aanbod van mbo-opleidingen.

Primair onderwijs

Er zijn in gemeente Smallingerland 27 scholen die primair onderwijs aanbieden. De scholen vallen onder de volgende schoolbesturen: OPO Furore, PCBO Smallingerland, Bisschop Mollerstichting, GPO Fryslân en de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs.

Onder primair onderwijs vallen ook de NT2-basisschool (voor Nederlands als tweede taal en inburgering) en twee scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo; zie ook Nieuwbouw speciaal (basis)onderwijs).

Voortgezet onderwijs

CSG Liudger

CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Het onderwijs dat wordt aangeboden op CSG Liudger is praktijkonderwijs, vmbo,  accenten, mavo(+), havo, atheneum, gymnasium, technasium,  tweetalig onderwijs en meertalig onderwijs. 

Het onderwijs is georganiseerd op zes locaties: Burgum (incl. havo-top), De Raai, De Ring, Splitting en Waskemeer. 

Bekijk meer informatie over CSG Liudger.

Gomarus College

Op de gereformeerde school Gomarus College staat de Bijbel en het geloof centraal. De vestiging in onze gemeente is te vinden aan De Drift. De volgende onderwijsmogelijkheden worden aangeboden op het Gomarus College: vmbo bl/kl vakcollege, vmbo gl/tl, havo, vwo, gymnasium, praktijkonderwijs, tweetalig onderwijs.

Bekijk de website van het Gomarus College.

OSG Singelland

Singelland is een school voor openbaar onderwijs. We besteden op een actieve manier aandacht aan levensbeschouwelijke vragen. Dit vraagt een open en respectvolle houding van medewerkers en leerlingen. Ieder kind is welkom.

Singelland is een scholengemeenschap met zes locaties in Drachten (VHS, Het Drachtster Lyceum, De Venen, ISK), Burgum en Surhuisterveen. We kunnen elke leerling die de basisschool verlaat een plek voor vervolgonderwijs bieden, want we bieden praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. In onze internationale schakelklassen (ISK) vangen we niet-Nederlandstalige leerlingen op.

Lees meer over OSG Singelland.

Speciaal onderwijs

Het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) is er voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 

So De Saffier en vso De Zwaai

Voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek is er so De Saffier. Van 12 tot en met 18 jaar kunnen deze leerlingen naar vso De Zwaai.

Meer informatie is te vinden op de websites van so De Saffier  en vso De Zwaai.

So Kleurryk en vso Talryk

Voor leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of langdurige ziekte in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar is er so Kleurryk. Vanaf ongeveer 12 jaar is voor deze leerlingen vso Talryk beschikbaar.

Meer informatie is te vinden op de websites van so Kleurryk en vso Talryk.

De Skelp

Voor leerlingen met een communicatieve beperking of dove en slechthorende leerlingen is so De Skelp de aangewezen school.

Meer informatie is te vinden op de website van so De Skelp.

Nieuwbouw speciaal (basis)onderwijs

Tijdens de zomer van 2023 start de nieuwbouw voor het speciaal (basis)onderwijs (s(b)o). In het nieuwe gebouw komen de volgende scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Drachten onder één dak:

  • sbo It Heechhôf , openbare school voor speciaal basisonderwijs
  • sbo Sjalom , onderdeel van PCBO Smallingerland
  • so De Saffier
  • so Kleurryk
  • so De Skelp

De scholen werken met elkaar toe naar één gespecialiseerde onderwijsvoorziening voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs in Drachten. Doel is om professioneel onderwijs te bieden in een veilige omgeving, aan kleine groepen leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. Leerlingen tussen ongeveer 4 en 14 jaar wordt zo een ononderbroken leerlijn geboden, zodat ze op één vertrouwde plek kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen.

De school wordt gebouwd aan de Noorderhogeweg in Drachten. Als alles volgens plan verloopt, krijgen de leerlingen vanaf januari 2025 onderwijs in hun nieuwe onderkomen.

Mbo-onderwijs

Firda (voorheen ROC Friese Poort) biedt christelijk regulier mbo-onderwijs aan jongeren aan. Ook biedt Firda bedrijfsopleidingen voor volwassen aan. Firda heeft een ruim aanbod van praktijkgerichte (maatwerk)opleidingen, trainingen en cursussen.

Meer informatie op firda.nl

Politieacademie

De Politieacademie ontwikkelt en verzorgt basis- en vakspecialistisch onderwijs voor de Nederlandse politie. De academie geeft korte trainingen en volledige opleidingen, van mbo-niveau 2 tot en met academisch niveau.

Kijk voor meer informatie op de website van de Politieacademie.