Zienswijze indienen

Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente Smallingerland? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze.

Waarop kunt u reageren?

Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Bijvoorbeeld op een ontwerpbeschikking over een vergunningaanvraag. Of op ontwerpen van ruimtelijke plannen, zoals een bestemmingsplan of een wijzigingsplan. Vanaf januari 2024 kan het ook gaan om een ontwerp wijzigingsbesluit van het omgevingsplan.

Wanneer kunt u een zienswijze indienen?

Een zienswijze kunt u online indienen wanneer het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. Dat duurt meestal zes weken. U vindt deze periode in de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan.

Zienswijze indienen

Mocht het niet lukken uw zienswijze online in te dienen, dan kunt u dit ook schriftelijk of mondeling doen. 

Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan: de gemeenteraad van Smallingerland, postbus 10.000, 9200 HA te Drachten. Een schriftelijke zienswijze moet de volgende informatie bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze. Voor meer informatie over het ontwerpplan of het geven van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken, telefoonnummer 0512-581234.

Wat doet de gemeente met uw zienswijze?

Als wij een definitief besluit nemen, betrekken wij daar uw zienswijze bij. U krijgt persoonlijk bericht van het besluit. Wij maken dat besluit bekend in het Gemeenteblad op overheid.nl en publiceren het besluit in Actief. Mocht u het niet eens zijn met het besluit dan kunt u in beroep gaan. In het besluit staat hoe u dat kunt doen.