Bijstandsuitkering

Als u te weinig geld heeft om goed te kunnen leven, heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot een bepaald bedrag. Voor een bijstandsuitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: 

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Smallingerland;
 • U bent 27 jaar of ouder;
 • U heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
 • U heeft geen of niet genoeg inkomen of eigen vermogen om te kunnen leven;
 • U kunt geen beroep doen op een andere regeling of uitkering.

Gezamenlijke huishouding

Woont u samen met uw partner of heeft u een gezamenlijke huishouding? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee in de beoordeling. Een gezamenlijke huishouding betekent dat twee personen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Ze zorgen voor elkaar door bijvoorbeeld samen de kosten van de huishouding te delen.

Kostendeler

Heeft u een huisgenoot waarmee u geen gezamenlijke huishouding heeft? Dan kan het zijn dat deze persoon meetelt als kostendeler. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. U vindt meer informatie over de kostendelersnorm op de website van de Rijksoverheid.

Hoe werkt het?

Een uitkering aanvragen kunt u doen via werk.nl

Uitkering aanvragen

Bijstand voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar 

Ben je tussen de 18 en 27 jaar? En heb een laag inkomen? Dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. De gemeente bekijkt of je misschien recht hebt op deze uitkering. Hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Voorwaarden

 • Je woont in de gemeente Smallingerland;
 • Je bent tussen de 18 jaar en 27 jaar;
 • Je hebt niet genoeg inkomen of eigen vermogen om goed te kunnen leven;
 • Je bent om een belangrijke reden gestopt met school;
 • Je kunt geen beroep doen op een andere regeling of uitkering.

Gezamenlijke huishouding

Woon je samen met jouw partner of heb je een gezamenlijke huishouding? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee in de beoordeling. Een gezamenlijke huishouding betekent dat twee personen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Ze zorgen voor elkaar door bijvoorbeeld samen de kosten van de huishouding te delen. 

Kostendeler

Heb je een huisgenoot waarmee je geen gezamenlijke huishouding hebt? Dan kan het zijn dat deze persoon meetelt als kostendeler. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van jouw uitkering. Je vindt meer informatie over de kostendelersnorm op de website van de Rijksoverheid.

Hoe werkt het?

Vraag een bijstandsuitkering aan door in te loggen met jouw DigiD op werk.nl.

 • Je vult de eerste twee vragen in;
 • Omdat je jonger bent dan 27 jaar kun je niet verder op de website;
 • Voor jou telt een zoekperiode van 4 weken waarin je op zoek gaat naar werk of een opleiding waar je studiefinanciering voor kunt krijgen;
 • Jouw zoekperiode gaat in na jouw melding op werk.nl;
 • Je krijgt een brief van ons waarin wordt uitgelegd wat er van je verwacht wordt in de zoekperiode;
 • Er wordt een scholingsadvies opgevraagd;
 • Is de zoekperiode afgelopen dan moet je binnen twee weken de uitkeringsaanvraag via werk.nl afronden.

Uitzondering zoekperiode

Er is geen zoekperiode wanneer je een indicatie Banenafspraak van het UWV (BAB-indicatie) heeft of wanneer je speciaal onderwijs (SO) of praktijkonderwijs (PRO) hebt gevolgd. Wij nemen contact op met je, jouw begeleider of jouw bewindvoerder en informeren je dat er geen sprake is van een zoekperiode. Je kunt de aanvraag dan meteen verder invullen. 

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u tijdelijk niet om rond te komen? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering voor zelfstandigen, regeling Bbz 2004. Binnen deze regeling zijn er verschillende mogelijkheden. Dit is afhankelijk van uw situatie.

IOAW-uitkering aanvragen

Als u vóór 1 januari 1965 bent geboren en na uw 50e jaar werkloos bent geworden heeft u misschien recht op een IOAW-uitkering. 

Voorwaarden IOAW-uitkering

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

 • voor 1 januari 1965 bent geboren; 
 • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt mee bij het bepalen van de hoogte van uw inkomen. De IOAW-uitkering vult namelijk uw (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau. Uw spaargeld of eigen huis tellen niet mee. 

Daarnaast moet u aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U bent na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering. En u hebt de volledig WW-duur verbruikt. 
 • U heeft na uw 50e jaar recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. 
 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering. 

Voldoet u aan de voorwaarden dan kunt u via werk.nl een IOAW-uitkering aanvragen. Voor het aanvragen van een IOAW-uitkering volgt u dezelfde stappen als voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Na ontvangst van uw aanvraag gaat de consulent Inkomen van de gemeente controleren of u aan de voorwaarden voldoet en beslissen of u een IOAW-uitkering krijgt. 

IOAW-uitkering aanvragen

Bijstandsuitkering voor dak- of thuislozen

Bent u of wordt u binnenkort dak- of thuisloos? Dat is heel vervelend. Vaak gebeurd dit door problemen zoals schulden, te weinig geld om vaste lasten te kunnen betalen, verslaving, ruzie met familieleden, een huurachterstand of door eenzaamheid. De organisatie Wender kan u helpen bij het vinden van een oplossing. Ieder mens verdient een veilig leven.

Vraag Wender om hulp

Bijstandsuitkering bij dak- of thuisloosheid

Bent u dak- of thuisloos en heeft u niet genoeg inkomen of eigen vermogen om van te leven? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. U heeft dan wel een postadres nodig. U kunt een postadres aanvragen bij de gemeente. Ook moet u ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). 

U bent dakloos- of thuisloos wanneer u:

 • Geen adres heeft;
 • Geen postadres heeft;
 • Tijdelijke (maatschappelijke) opvang niet kan voor u.

Ook wanneer u in verschillende gemeenten verblijft, wordt u als dakloos gezien.    

Spreekuur consulent Inkomen 

Gemeente Smallingerland heeft een aantal spreekuren.

Algemene bijstand

U heeft geen uitkering bij de gemeente Smallingerland?

Heeft u geen uitkering bij ons en heeft u (algemene) vragen over het aanvragen van een bijstandsuitkering dan kunt u een afspraak met ons maken. Dit kunt u doen door te bellen naar 0512 581 234. U wordt dan doorverbonden met een consulent Inkomen die een afspraak met u gaat inplannen. 
Het spreekuur is op maandag tot en met vrijdag van 10.00-11.00 uur en van 11.00-12.00 uur

U heeft een uitkering bij de gemeente Smallingerland

Heeft u een uitkering bij ons en heeft u vragen over uw bijstandsuitkering dan kunt u telefonisch contact opnemen met uw consulent Inkomen. Dit kunt u doen door te bellen naar 0512 581 234. U wordt dan doorverbonden met uw consulent Inkomen.

Het telefonische spreekuur is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Bijzondere bijstand

U heeft geen bijzondere bijstand van de gemeente Smallingerland?
Heeft u geen uitkering bij ons en heeft u (algemene) vragen over het aanvragen van bijzondere bijstand dan kunt u een afspraak met ons maken. Dit kunt u doen door te bellen naar 0512 581 234. U wordt dan doorverbonden met een consulent Inkomen die een afspraak met u gaat inplannen. 

Het spreekuur is op maandag tot en met vrijdag van 10.00-11.00 uur en van 11.00-12.00 uur.

Hulp bij aanvragen

Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij bijvoorbeeld de bibliotheek in Drachten. De bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in.

U kunt een afspraak maken aan de balie van de bibliotheek op het Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680.

U ontvangt een uitkering of periodiek bijzondere bijstand van de gemeente Smallingerland

Ontvangt u bijzondere bijstand van ons en heeft u vragen over uw bijzondere bijstandsuitkering dan kunt u telefonisch contact opnemen met uw consulent Inkomen. Dit kunt u doen door te bellen naar 0512 581 234. U wordt dan doorverbonden met uw consulent Inkomen.

Het telefonische spreekuur is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Na de aanvraag

U heeft een aanvraag gedaan. Wat gebeurd er nu?  

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail;
 • U ontvangt een brief. In deze brief staat welke stukken u moet inleveren en hoe u dit kunt doen;
 • U wordt door ons uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Beoordeling aanvraag

De beoordeling van uw uitkering wordt gedaan door een consulent Inkomen van de gemeente. Als u een bijstandsuitkering aanvraagt wordt er ook gekeken of u misschien (weer) aan het werk kunt. Dit doet de consulent Werk van de gemeente. Hij of zij kan tijdens de aanvraag hierover contact met u opnemen. 

Tijdens uw aanvraag ziet of spreekt u in een korte tijd verschillende medewerkers (consulenten) van de gemeente. Nadat alle mogelijkheden met u besproken zijn en de beoordeling van uw uitkering gedaan is, krijgt u een vast contactpersoon voor Inkomen en een vast contactpersoon voor Werk. Als uw vaste contactpersoon toch veranderd, dan zullen wij u hierover informeren. 

Wanneer wordt de uitkering uitbetaald?

Wanneer de uitkering is toegekend ontvangt u in 2024 de uitkering op de volgende data:

Maand Inleverdatum inkomstenformulier Betaaldatum
Januari 24 januari 2 februari
Februari 21 februari 1 maart
Maart 20 maart 3 april
April 24 april 3 mei
Mei 22 mei 3 juni
Juni 19 juni 3 juli
Juli 24 juli 2 augustus
Augustus 21 augustus 3 september
September 18 september 3 oktober
Oktober 23 oktober 1 november
November 20 november 3 december
December 11 december 30 december

Vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt uitbetaald tegelijk met de uitkering van mei. De uitbetaling hiervan was op 3 juni.

Doorgeven wijzigingen of stopzetten uitkering

Als u een uitkering of inkomen van de gemeente krijgt, bent u verplicht wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons door te geven. Doe dat altijd zo snel mogelijk. In ieder geval binnen 7 werkdagen na de wijziging. Zo voorkomt u dat u geld moet terugbetalen. Heeft u bewijsstukken? Stuur deze dan mee in de bijlage.

Digitaal wijzigingen doorgeven

Wilt u liever schriftelijk uw wijziging doorgeven? Dat kan via het wijzigingsformulier (pdf 104kB). U kunt het formulier printen of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten. Er hoeft geen postzegel op de envelop.

Wijziging in uw woon- en leefsituatie

Geef het aan ons door als er een partner, kind of een huurder bij u komt wonen of verhuisd. En ook als u tijdelijk ergens anders verblijft, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of in de gevangenis.

Wijziging in inkomsten

Geef veranderingen in uw inkomen of dat van uw partner aan ons door. Bijvoorbeeld als u voor het eerst loon krijgt of als uw loon stopt. Ook de teruggave van de Belastingdienst over de periode waarin u bijstand ontving moet u aan ons doorgeven. 

Wijziging in vermogen (bezittingen en schulden)

Verandert uw vermogen? Bijvoorbeeld door een erfenis, gift, geldprijzen maar ook belastingteruggaves en betalingen over de periode voordat u bijstand kreeg. Dan moet u dit aan ons doorgeven. Meer informatie over wanneer u giften moet doorgeven vindt u hier (link naar stukje over giften – zie volgende punt hieronder). 

Een ander voertuig met kenteken

Als u een ander voertuig met kenteken hebt, geef dat aan ons door. Bijvoorbeeld auto's, motoren, brommers, scooters, snorfietsen, campers, caravans, aanhangwagens. Voertuigen ouder dan 7 jaar tellen niet mee, behalve als ze een totale waarde hebben van meer dan € 5.000. Laat het ons ook weten als u regelmatig een voertuig van iemand anders gebruikt.

Verblijf buitenland of verblijf ergens anders

Geef vooraf aan uw consulent Inkomen door wanneer u bijvoorbeeld: 

 • Verblijft op een ander adres dan uw woonadres;
 • (langdurig) buiten de gemeente verblijft en/of naar het buitenland gaat.

Wijziging in opleiding, stage of werk

Geef aan ons door wanneer u aan een opleiding, stage of vrijwilligerswerk begint. Of wanneer uw opleiding, stage of vrijwilligerswerk stopt. Geef ook aan ons door wanneer uw inwonende meerderjarige kinderen starten of stoppen met een opleiding.

Wijziging van contactgegevens

Geef wijzigingen van uw contactgegevens aan ons door. Bijvoorbeeld een ander bankrekeningnummer, e-mailadres of telefoonnummer.

Stopzetten uitkering en bijzondere bijstand

Heeft u een baan gevonden waar u genoeg mee verdient? Of gaat u samenwonen met iemand die voldoende inkomsten heeft? Geef dit digitaal of met behulp van het wijzigingsformulier door.

Als u vragen heeft of twijfelt over wat u wel of niet moet doorgeven, neem dan contact op met uw consulent Inkomen.

Inkomsten doorgeven

Als u inkomsten heeft naast uw uitkering, dan vullen wij uw inkomsten aan. Wij willen dan graag weten hoeveel inkomsten u ontvangt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u het uitkeringsbedrag ontvangt waarop u recht heeft. Ook inkomsten uit bijvoorbeeld gokken of cryptogeld moet u doorgeven.

U kunt uw maandelijkse inkomsten online (met uw DigiD) doorgeven, vanaf 1 week voor de inleverdatum, zie het overzicht hieronder. Voeg ook meteen de bewijsstukken toe. U kunt nu nog geen inkomsten doorgeven.

Bewijsstukken 

Een bewijs van inkomsten is een loonspecificatie. Een bankafschrift is dat niet. Maak van alle bewijsstukken een PDF-betsand en zet deze alvast klaar op uw computer, voordat u digitaal uw inkomsten doorgeeft. Een PDF-bestand kan niet gewijzigd worden door iemand anders. En het is duidelijk leesbaar. Als u nog geen loonstrookje heeft, mail dan het geschatte bedrag aan inkomsten naar soza@smallingerland.nl. Zet in de e-mail het zaaknummer dat in de ontvangstbevestiging staat.

Geen inkomsten, wel doorgeven

Heeft u een maand geen inkomsten? Vul dan ook het digitale inkomstenformulier in. Vermeld bij de toelichting wat de reden is dat u geen inkomsten heeft gehad.

Inleverdata inkomstenformulier 2024

Maand Inleverdatum inkomstenformulier Betaaldatum
Januari 24 januari 2 februari
Februari 21 februari 1 maart
Maart 20 maart 3 april
April 24 april 3 mei
Mei 22 mei 3 juni
Juni 19 juni 3 juli
Juli 24 juli 2 augustus
Augustus 21 augustus 3 september
September 18 september 3 oktober
Oktober 23 oktober 1 november
November 20 november 3 december
December 11 december 30 december
Giften melden

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan mag u tot €1.200 per kalenderjaar aan giften ontvangen voor levensonderhoud, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Het bedrag van €1.200 geldt per kalenderjaar en het soort huishouden (alleenstaand, alleenstaande ouder of gehuwd) maakt niet uit. Is een gift hoger dan €1.200 dan moet u dit wel doorgeven. 

Wat zijn giften?

Een gift is een geldbedrag of de waarde van iets dat u krijgt. Een gift hoeft u niet terug te betalen, dit krijgt u van iemand of van een organisatie.

Voorbeelden van giften zijn:

 • Een tas met boodschappen;
 • Geld om iets extra's mee te kopen;
 • Een koelkast, wasmachine, televisie of iets anders.

Geen giften zijn:

 • Het winnen van een prijs in een loterij, waarvoor u een lot hebt gekregen;
 • Een bonus van een werkgever;
 • Partner- en/of kinderalimentatie;
 • Erfenis;
 • Vrijwilligersvergoeding;
 • Schadevergoeding;
 • U krijgt maandelijks één of meerdere bedragen van een zelfde persoon of organisatie;
 • Bedragen waarvan u niet kunt laten zien dat het een gift is; 
 • Een lening die u moet aflossen.

Ontvangt u één van de hierboven genoemde punten, geef dit dan aan ons door. Ontvangt u iets anders wat niet als voorbeeld is genoemd? Of twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact op met uw consulent Inkomen. 

Goed om te weten

Het gaat hier niet om inkomen zoals bijvoorbeeld uit werkzaamheden. Inkomen uit werkzaamheden moet u altijd melden. U kunt de wijziging digitaal doorgeven via onderstaande knop. 

Digitaal wijzigingen doorgeven

Wilt u liever schriftelijk uw wijziging doorgeven? Dat kan via het wijzigingsformulier (pdf 104kB). U kunt het formulier uitprinten of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB DRACHTEN. Er hoeft geen postzegel op de envelop.

Hulp bij financiële vragen

U kunt op verschillende plekken hulp krijgen wanneer u financiële vragen heeft. 

De Bibliotheek

In de bibliotheek kunt u terecht met vragen over de digitale overheid, het invullen van formulieren en het doen van belastingaangifte. Hiervoor organiseert de bibliotheek verschillende spreekuren en cursussen. De hulp van de bibliotheek is gratis. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Bibliotheek Drachten.

Humanitas Thuisadministratie 

Humanitas Thuisadministratie houdt iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur een inloopspreekuur voor inwoners van Smallingerland met een laag inkomen. Het gratis inloopspreekuur vindt plaats in de Warme Huiskamer in het gebouw van het Leger des Heils, aan de Stationsweg 112 te Drachten. 

U kunt bij het inloopspreekuur terecht met al uw vragen over ontvangen formulieren of met een verzoek om hulp bij het aanvragen van een uitkering, kwijtschelding, toeslagen etc. Het is niet nodig vooraf een afspraak te maken. 

Geldzaken

Team Geldzaken van Carins helpt mensen met allemaal zaken rondom geld. Team Geldzaken is er ook voor informatie, advies, bemiddeling en hulp bij het aanvragen van regelingen, hulpmiddelen, een dienst of zorg. Dit doen ze samen met verschillende andere organisaties op het gebied van welzijn, armoede en schulden. Meer informatie over Team Geldzaken vindt u op de website van Carins.

Controleer het zelf

Als inwoner van onze gemeente kunt u direct de toeslagen en regelingen aanvragen waar u recht op heeft. Ontdek het zelf en anoniem.

Wilt u weten op welke regelingen en toeslagen u recht hebt? Doe de check via datgeldtvoormij.nl. Via datgeldtvoormij.nl weet u welke toeslagen en/of regelingen er voor u zijn. Ook bekijkt u hier gelijk of u wel het best passende energiecontract en zorgverzekering heeft. Hierdoor kunt u elk jaar tot wel €600,- besparen. Maar misschien nog wel belangrijker: er is weer rust en overzicht omdat de geldzaken op orde zijn.

Controleer het zelf

Liever een persoonlijk gesprek? Via datgeldtvoormij.nl kunt u ook een gratis adviesgesprek aanvragen. Een medewerker van bijvoorbeeld  M.O.S. Wegwijzers, Humanitas, Schuldhulpmaatje laat u tijdens dit gesprek zien waar u recht op heeft en hoe u geld kunt besparen. Het gesprek is vrijblijvend, gratis en vertrouwelijk. De gegevens worden alleen gebruikt om te kijken waar u recht op hebt.