Omgevingswet en participatie

De Omgevingswet biedt meer en in een vroeg stadium van een initiatief ruimte voor participatie. Het gaat hier om een initiatief binnen onze fysieke leefomgeving. Dat betekent dat mensen waar een initiatief invloed op heeft betrokken worden bij dit initiatief. Vroegtijdig betrekken van de omgeving zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel komen. Zo zorgt participatie voor meer draagvlak en betere besluiten. Dit kan ook tijdwinst opleveren. 

Hoe mensen in welke mate betrokken worden hangt van het soort initiatief af. Ook wel logisch, want de locatie, het soort besluit, de omgeving en de betrokkenen zijn elke keer anders. En ook het moment waarop de participatie start, verschilt per situatie.

Wie kan initiatiefnemer zijn?

Iedereen met een plan, een idee in de fysieke leefomgeving kan een initiatiefnemer zijn. U, uw buren, een projectontwikkelaar, een bedrijf, wij als gemeente of andere overheden. Iedereen kan met een initiatief (bouwplan, event, beleid) binnen de fysieke leefomgeving komen. 

U hebt een initiatief

Wanneer u een initiatief heeft dan dient u uw omgeving op tijd te betrekken bij deze plannen. Afhankelijk van uw initiatief en het gevolg hoe u de omgeving en andere belanghebbenden kan informeren, laten meedenken of mee laat bepalen. 

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Wilt u bijvoorbeeld een aanbouw of schuur plaatsen dan informeert u uw directe buren, u kan in overleg gaan of een specifieke vraag stellen
  • Wilt u een bedrijf beginnen in uw pand dan informeert u de bewoners uit uw straat, u kan in overleg gaan over het plan of de bewoners een specifieke vraag voorleggen
  • Grote en ingewikkelde plannen vragen een intensievere betrokkenheid uit de omgeving en andere belanghebbenden, dan kleine initiatieven. Onze handreiking kan u hierbij helpen

Het initiatief van een ander

Speelt er een initiatief in uw buurt, dan bent u belanghebbende binnen bovenstaande voorbeelden. 

Gemeente Smallingerland heeft een initiatief 

De Omgevingswet zorgt er ook voor dat burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen vroeg betrokken zijn bij onze wettelijke instrumenten binnen de Omgevingswet: omgevingsvisie, het omgevingsplan en het programma (uitvoering) in de gemeente. Wij geven bij het besluit aan hoe wij inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen hebben betrokken bij de voorbereiding en wat de resultaten daarvan zijn. We maken dan ook vooraf een participatieplan.  

Participatiebeleid Smallingerland 

In Smallingerland geven we ruimte aan ideeën en plannen van inwoners, organisaties en ondernemers. Mensen die hier belang bij hebben kunnen meedenken, meepraten en soms ook meebeslissen over onze plannen. De gemeente heeft de regels voor participatie opgeschreven in het participatiebeleid. Het beleid biedt regels en hulp om mensen te informeren én participatie te stimuleren. In dit beleid staat hoe Smallingerland haar participatie voor initiatieven, (beleids-) plannen en projecten in de fysieke leefomgeving wil en binnen de Omgevingswet moet invullen.

Participatie als onderdeel voor snellere besluitvorming

Voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Smallingerland is het belangrijk om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de verschillende belangen, die bij een initiatief spelen. De gemeente betrekt deze informatie bij de afweging van belangen. Wanneer de gemeente bij een gewenst complex initiatief informatie mist kan de gemeente zelf ook besluiten haar informatie bij belanghebbenden te halen. De verantwoordelijkheid voor participatie ligt echter bij de initiatiefnemer. 

Is participatie verplicht?

Participatie is wenselijk, maar niet altijd verplicht. De gemeenteraad heeft gevallen aangewezen waarbij participatie wel verplicht is. Het gaat dan om plannen, die niet binnen het Omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is. U leest hierover terug in het participatiebeleid

Video

Bekijk hieronder een video over de Omgevingswet en participatie: