Adviesraad Sociaal Domein

Sinds 1 januari 2022 zijn de WMO Adviesraad en de Cliëntenraad Smallingerland samen verder gegaan als een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Smallingerland, afgekort ASD Smallingerland.

Wat is de Adviesraad Sociaal Domein Smallingerland

Deze nieuwe Adviesraad heeft als taak het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over (komend) beleid op het gebied van WMO, Jeugdzorg en Participatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over keuzes die de gemeente moet maken voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben en ook over hoe we omgaan met mantelzorgers en armoedebestrijding. Maar ook over onze jeugd en het welzijn van inwoners. Uitgangspunt bij onze adviezen zijn altijd onze inwoners, met daarbij speciale aandacht voor (mogelijk) kwetsbare burgers

Wie zijn wij en wat doen we

Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen vergaderen we zo’n tien maal per jaar. Daarnaast vergaderen we regelmatig in de werkgroepen. Dit is dan op het gebied van de WMO, Jeugd of Participatie. Elke werkgroep heeft o.a. zijn eigen ervaringsdeskundigen op een bepaald (sub)gebied.

Samenstelling Adviesraad

De adviesraad heeft een Dagelijks Bestuur bestaande uit vier personen, die tevens lid zijn van het Adviesraad. Het Dagelijks Bestuur heeft periodiek een persoonlijk gesprek de wethouder over onderwerpen die spelen en hem te spreken over het vervolg op door ons aangedragen adviezen. Daarnaast is er tijdens de gezamenlijke plenaire vergadering altijd een ambtenaar vanuit de gemeente aanwezig om ons te informeren. Deze persoon is tevens onze contactpersoon wanneer wij vragen hebben over bepaalde zaken.

Adviezen

De werkgroepen bereiden adviezen voor die vervolgens met het de hele Adviesraad worden besproken en vastgesteld. Deze adviezen kunnen zijn naar aanleiding van een op te stellen beleidsplan; de zogeheten gevraagde adviezen. Deze adviezen gaan vervolgens ook naar de gemeenteraad indien zij een besluit over een voorstel moeten gaan nemen.

Maar de werkgroepen kunnen ook zelf adviezen aandragen als zij constateren dat er behoefte is om het college van burgemeester en wethouders te wijzen op zaken die aandacht nodig zouden kunnen hebben, ter bevordering van het welzijn van onze inwoners. Het gaat hierbij om algemene adviezen. De Adviesraad is er niet om individuele gevallen onder de aandacht te brengen. Hiervoor heeft de gemeente een Ombudsvrouw aangesteld. Maar we horen het wel graag als er iets speelt. Mocht het vaker voorkomen dat kunnen we vragen of er inderdaad iets is wat aandacht nodig heeft en of er dan een structurele oplossing te vinden is.

Tijdig betrokken

Op deze wijze probeert de ASD Smallingerland op tijd betrokken te worden bij nieuw of aan te passen beleid, die soms vanuit de gemeente komt en soms vanuit de rijksoverheid wordt opgelegd. Wij proberen om bij een op te stellen beleidsvoorstel of verordening zo vroeg mogelijk betrokken te worden. Hiermee is het onze opdracht om mee te denken over beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor onze inwoners, met name voor de kwetsbare groepen. 

Waar vanuit het college vaak wordt uitgegaan van de wettelijke, financiële en juridische kant van toekomstige plannen heeft de ASD Smallingerland als doelstelling juist de menselijke kant erbij te betrekken om zo beter maatwerk voor onze inwoners te bereiken in de nieuwe beleidsplannen en verordeningen.

Contact

U kunt de Adviesraad Sociaal Domein Smallingerland per mail bereiken via onze ambtelijk secretaris.