Voorgenomen verkoop perceel grond en gebouw Oliemolenstraat 14 in Drachten

De gemeente Smallingerland (hierna: de gemeente) is eigenaar van de grond en het gebouw Oliemolenstraat 14 9203 ZN te Drachten, en gelegen op een deel van het kadastrale perceel Drachten sectie A nummer 6456 met in totaal een grootte van circa 2.100 m² (hierna: het gebouw). De gemeente is voornemens deze grond te verkopen aan Rombouts beheer BV. (hierna Rombouts). Rombouts wil in het gebouw het muziekonderwijs voortzetten en investeren in optimale exploitatie van het gebouw. 

Rombouts wil daarmee gecombineerde activiteiten gaan uitvoeren die passen binnen het gemeentelijk beleid voor maatschappelijk vastgoed, Cultuur en Jeugd en de nieuwe planologische bestemming. Het gaat onder andere om de volgende activiteiten:

  • Maatschappelijke doeleinden;
  • Kunstonderwijs;
  • Aangevuld met cultuur- ontspanning en de bijbehorende dag- en avondhoreca en de daarmee samenhangende activiteiten, eventueel in combinatie met zaalverhuur;
  • Samenwerking met het naastgelegen Iduna om een culturele broedplaats te vormen.

De gemeente kan met deze samenwerking uitvoering geven aan haar jeugd en jongeren en cultuurbeleid binnen het Sociaal domein, intensiveert de langjarige samenwerking met de muziekschool en versterkt de lokale kennis en betrokkenheid. Deze wenselijke invulling vraagt om een combinatie van bekwaamheid en ervaring met (kunst)onderwijs, diverse doelgroepen alsmede gedegen kennis van vastgoedbeheer, onderhoud en veiligheid. Ten overvloede vermeldt de gemeente dat de voorgenomen verkoop een uitwerking is van het principe besluit van 5 maart 2019.

Rombouts voldoet aan al deze voorwaarden en de gemeente is van mening dat zij de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de samenwerking en de verkoop van het gebouw.

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u dit laten weten voor 25 juni 2024, door het instellen van een kort geding bij de rechtbank Noord-Nederland. Bij gebreke van het aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Smallingerland en Rombouts zouden onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen tot verkoop zou worden opgekomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evert Visser (e.visser@smallingerland.nl) van team Ruimtelijk een Economische Ontwikkeling van de gemeente Smallingerland.