Rink van der Veldepriis 2024 foar Gerard de Jong

De Rink van der Veldepriis 2024 giet nei Gerard Marcel de Jong foar syn boek Blau fan dagen, griis fan ônrust. It is in romandebút, en tagelyk de earste roman yn de Biltske streektaal. 

It boek is neffens de sjuery, besteande út Ans Wallinga, Ammerins Moss-de Boer en Douwe de Bildt, ‘in benearjend en louterjend boek dat de lêzer neitinke lit oer identiteit, it plak dêr’t je opgroeie en it dilemma fan bliuwe of loslitte en fuortgean.’

Haadredakteur en meartalichheidskoördinator

Gerard Marcel de Jong (St.-Anne,1979) wie tweintich jier haadredakteur fan de Bildtse Post en is op ’t heden meartalichheidskoördinator foar de gemeente Waadhoeke. Om de wike skriuwt er in Biltske column yn de Leeuwarder Courant.

Twajierlikse priis

De Rink van der Veldepriis is in twajierlikse priis fan de gemeente Smellingerlân en de Stifting FLMD. De priis – in byld fan Anne Woudwijk en in jildbedrach fan € 2000 – wurdt op 22 juny útrikt yn It Polderhûs op De Feanhoop.

_______________________________________

Rink van der Veldeprijs 2024 voor Gerard de Jong

De Rink van der Veldeprijs 2024 gaat naar Gerard Marcel de Jong voor zijn boek Blau fan dagen, griis fan ônrust. Het is zijn romandebuut en ook de eerste roman in de Bildtse streektaal.

Het boek is volgens de jury, bestaande uit Ans Wallinga, Ammerins Moss-de Boer en Douwe de Bildt, ‘een beklemmend en louterend boek dat de lezer laat nadenken over identiteit, de plaats waar je bent opgegroeid en het dilemma van blijven of loslaten en weggaan.’

Hoofdredacteur en meertaligheidscoördinator

Gerard Marcel de Jong (St.-Annaparochie, 1979) was twintig jaar hoofdredacteur van de Bildtse Post en is tegenwoordig meertaligheidscoördinator voor de gemeente Waadhoeke. Om de week schrijft hij een Bildtse column in de Leeuwarder Courant.

Tweejaarlijkse prijs

De Rink van der Veldeprijs is een tweejaarlijkse prijs van de gemeente Smallingerland en de Stichting FLMD. De prijs – een beeld van Anne Woudwijk en een geldbedrag van € 2000 – wordt op 22 juni uitgereikt in It Polderhûs op De Veenhoop.