Burgemeester Jan Rijpstra kondigt vertrek aan

Tijdens de vergadering van de raad van Smallingerland op 12 december 2023 heeft burgemeester Jan Rijpstra aangegeven in het najaar van 2024 te stoppen als burgemeester van Smallingerland. Rijpstra is sinds 27 maart 2019 burgemeester van onze gemeente. In maart 2025 zou Rijpstra zijn ambtstermijn aflopen. In overleg met commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok vertrekt Rijpstra eerder. 

Door dit nu bekend te maken geeft burgemeester Rijpstra de gemeenteraad voldoende tijd om een opvolger te zoeken. Rijpstra hecht aan 'een warme overdracht'.

Rijpstra: 'We hebben de afgelopen jaren veel bereikt. Nu is een natuurlijk moment om, in het najaar van 2024, het stokje over te dragen. Onze gemeentelijke organisatie is onder leiding van de directie volop in ontwikkeling. We hebben de visies – Sociale Koers, Omgevingsvisie en de Organisatievisie – vastgesteld, deze moeten we de komende jaren verder uitwerken. Ik ben er trots op dat veel, al lang slepende dossiers, zijn afgerond. Zo noem ik de nieuwbouw van zwembad De Welle – dank aan wethouders Van der Zwan en Le Roy voor de verduurzaming - en de bouwkranen die volop in onze gemeente aanwezig zijn. Met dank aan wethouder Robin Hartogh Heys. Ook kijken we veel meer dan voorheen over de gemeentegrenzen, dankzij wethouder Hoekstra. De samenwerking met de andere Friese gemeentes en de provincie Fryslân is geïntensiveerd. We doen volop mee. Persoonlijk ben ik nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Strategische Alliantie, een samenwerkingsverband tussen zorg, onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Waarmee de positie van Smallingerland op de lange termijn versterkt wordt.'

Rijpstra vervolgt: 'We zijn begonnen om de omgangsvormen en cultuur in de gemeenteraad te onderzoeken. Ik verwacht dat de resultaten van het onderzoek medio 2024 worden gepresenteerd. Daarmee kan de gemeenteraad een nieuwe fase in gaan. Ik vind het belangrijk dat mijn opvolger daar vanaf het begin deel van uit maakt. Het staat buiten kijf dat ik mij tot mijn vertrek volledig blijf inzetten voor mijn gemeente.' 

Als laatste geeft Rijpstra aan dat de afgelopen periode topsportjaren zijn geweest, met trieste, maar ook gelukkige momenten: 'Ik bin grutsk op dizze gemeente.' 

Burgemeester Jan Rijpstra