35 lindes geplant bij het Peinder Kanaal

Vandaag plantte wethouder Sipke Hoekstra, samen met de kinderen van groep 7 en 8 van SWS De Leister Igge, 35 lindes bij het Peinder Kanaal. Dit gebeurt in het kader van het project Doarp yn 't Grien Opeinde.

Doarp yn 't Grien
Al meer dan 10 jaar stelt gemeente Smallingerland geld beschikbaar voor vergroeningsprojecten in de dorpen. De provincie Fryslân vult dit budget aan met geld uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Deze projecten worden opgezet door het dorp zelf, onder begeleiding van Landschapsbeheer Friesland (LBF) en in afstemming met gemeente Smallingerland. In Opeinde gaat het om een gecombineerde aanpak van Doarp yn ’t Grien (groenstructuren in en rond het dorp), Kuierje (wandelpaden rondom het dorp en in het buitengebied) en Hiem (aanpak erven). Aanleiding is dat het dorp veel kansen ziet om de wandelmogelijkheden rondom het dorp te vergroten, in combinatie met het verfraaien van het dorp en het landschap. 

Werkgroep en vrijwilligers
Vereniging Dorpsbelang Opeinde heeft een werkgroep Doarp yn 't Grien in het leven geroepen om handen en voeten te geven aan de plannen. Deze werkgroep heeft onder plantsjebegeleiding van Landschapsbeheer Friesland een plan gemaakt met concrete groenmaatregelen. Onderdeel daarvan is het versterken van de laanbeplanting langs het Peinder Kanaal. De statige, oude kastanjes langs het kanaal hebben (onder andere door de kastanjeziekte) hun langste tijd gehad. In de dertiger (crisis)jaren voor de oorlog zijn de kastanjebomen vanuit een werkverschaffingsproject langs het kanaal geplant. De komende jaren zullen er steeds meer kastanjes sneuvelen. De werkgroep heeft om die reden bedacht om alvast langs de Iendrachtsingel 35 statige lindes te planten, zodat die in de toekomst het beeld langs het kanaal zullen bepalen. Ook particulieren krijgen de gelegenheid om met subsidie landschappelijk groen aan te planten op het eigen erf. Naast de groenmaatregelen  worden recreatieve routes rond Opeinde uitgezet, om zo de eigen inwoners letterlijk in beweging te krijgen. Ook dit gebeurt door vrijwilligers uit het dorp. 

Fruitbomen en haagplantsoen
Zaterdag 23 maart is het de beurt aan de bewoners van Opeinde. Bij de grasdrogerij aan de Iendrachtsingel worden daar om 10.00 uur aan meer dan 35 deelnemende bewoners fruitbomen en haagplantsoen uitgeleverd, waarmee ze hun erf verfraaien en biodiverser maken.

Planten lindes Peinder kanaal
Foto door Jaap de Vries