Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

omgevingsvergunning aanvragen

U bevindt zich hier: Home | omgevingsvergunning aanvragen

omgevingsvergunning aanvragen

Beschrijving

Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak één of meer vergunningen nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. U kunt veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen: de omgevingsvergunning.

Mogelijk heeft u voor uw bouwplan (denk aan een dakkapel, schotelantenne, erfafscheiding en aanbouw) geen vergunning nodig. Als u snel wilt weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt of melding moet doen dan kunt u in het omgevingsloket eerst de vergunningcheck doen. Voor meer informatie over de voorwaarden bij slopen, kappen, reclame plaatsen, inritten aanleggen en het brandveilig gebruik van gebouwen kunt u kijken onder 'Lees verder'.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u één omgevingsvergunning, met eenduidige eisen. Voor de vergunningen die u in één keer aanvraagt is maar één keer bezwaar en beroep mogelijk. Ook is één controlerende instantie verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving.

Meer informatie over de omgevingsvergunning en de Wabo
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt in alle gemeenten op dezelfde wijze uitgevoerd. Voor bedrijven is veel informatie te vinden op o.m. de websites:

Voor meer informatie kunt u ook bellen met de gemeente op telefoonnummer 0512-581234

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een Omgevingsvergunning zijn ten aanzien van diverse activiteiten leges verschuldigd. Deze kunt u per activiteit (bijvoorbeeld bouwen, slopen, kappen) vinden in de legesverordening.

Bijzonderheden

Toetsing
Uw aanvraag wordt getoetst aan de welstandseisen (zie hiernaast de welstandsnota), het geldende bestemmingsplan  (kijk bij bestemmingsplannen online) en andere relevante regelingen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u één omgevingsvergunning, met eenduidige eisen. Voor de vergunningen die u in één keer aanvraagt is maar één keer bezwaar en beroep mogelijk. Ook is één controlerende instantie verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving.

Bouwen zonder omgevingsvergunning
Onder de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geldt voor een aantal bouwactiviteiten dat deze zonder Omgevingsvergunning gebouwd mogen worden.
Vaak wordt het voorbehoud gemaakt dat de plannen moeten passen binnen de uitgangspunten van het bestemmingsplan dat in de gemeente geldt. Het is daarom raadzaam om u goed te laten informeren over de inhoud van het bestemmingsplan.

Aanvraagmogelijkheden
Met de komst van de omgevingsvergunning kunt u de benodigde vergunningen in één keer aanvragen. Dat is praktisch. Maar het is niet verplicht. U mag ook voor alle activiteiten die u gaat uitvoeren, zoals bouwen, kappen en slopen, een aparte vergunning aanvragen. De nadelen zijn:

  • u moet voor alle onderdelen apart een vergunningsprocedure doorlopen.
  • belanghebbenden kunnen bij iedere vergunning bezwaar aantekenen
  • het kan voorkomen dat de ene vergunning wordt verleend en een andere niet

Het bespaart dus tijd als u zoveel mogelijk in één keer alles aanvraagt.

Complexe projecten waarbij bijvoorbeeld een vergunning voor milieuaspecten spelen of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is of waarbij een monument wordt verbouwd hebben eigen regels. Hierbij is het niet altijd mogelijk om voor losse activiteiten een vergunning aan te vragen. De vergunning kan echter wel in twee fasen worden aangevraagd. Als dit voor u van toepassing is kan de gemeente u hier meer over vertellen.

Termijnen
Eenvoudige aanvragen, zoals bouwen, kappen en slopen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd . Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend.

Complexe aanvragen volgen een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Stappen in het aanvraagproces
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning volgens de reguliere procedure worden in grote lijnen vier stappen doorlopen.

Stap 1 - Aanvragen. De omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online.
In het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. U voert locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u vergunningplichtig of meldingplichtig bent. Of geen van beide. Nadat u de check heeft doorlopen kunt u uw aanvraag of melding doen. Dit kan op papier (door een formulier op maat uit te printen) of digitaal. Hiervoor is inloggen met DigiD noodzakelijk. Nog geen DigiD inlogcode? Vraag er één aan bij DigiD.
Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren (uploaden).
In het Omgevingsloket kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van vooroverleg met uw gemeente. Bij de meer complexe projecten is dit gewenst. Het vooroverleg heeft geen formele status.

Stap 2 - Berichtgeving. De gemeente stuurt een bericht van ontvangst en publiceert de aanvraag in de Breeduit en op de gemeentelijke website. Ook controleert de gemeente of de aanvraag compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, wordt u hierover geïnformeerd. De gemeente zal daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

Stap 3 - Beoordeling. De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en kijkt of uw aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo kan er onder meer gekeken worden naar regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota. Gaat u bouwen, dan wordt uw aanvraag ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).

Stap 4 - Beslissing. De gemeente laat u binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2) wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Hebt u een ingewikkeld project, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen. De gemeente publiceert de beschikking op uw vergunning in de Breeduit en op de gemeentelijke website. Belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief.

Andere vergunningen nodig?
De omgevingsvergunning voegt ruim 25 vergunningen samen. Maar soms hebt u voor een project ook een vergunning nodig die niet is opgegaan in de omgevingsvergunning. Een terras- of evenementenvergunning moet u bijvoorbeeld nog apart aanvragen. En als u gaat bouwen op of bij een dijk of waterloop dan heeft u toestemming nodig van Wetterskip Fryslân.

Aanvragen

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen in het omgevingsloket.

U bent particulier:
Hiervoor is inloggen met DigiD noodzakelijk. Nog geen DigiD inlogcode? Vraag er één aan bij DigiD

U vertegenwoordigt een bedrijf:
Hiervoor is inloggen via eHerkenning noodzakelijk. Nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag het aan bij eHerkenning.