Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

kabels en leidingen

U bevindt zich hier: Home | kabels en leidingen

kabels en leidingen

Beschrijving

Nutsbedrijven (energie,water en telecom) mogen gebruik maken van de openbare ruimte voor het aanleggen, verleggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen. De gemeente toetst plaats, tijd en werkwijze van de graafwerkzaamheden.

Handboek kabels en leidingen
In het handboek kabels en leidingen (zie hiernaast onder Lees verder) staat hoe aanvragen worden getoetst en aan welke voorschriften moet worden voldaan.

Regels en bepalingen

 • Handboek Kabels & Leidingen Gemeente Smallingerland
 • Telecommunicatieverordening Gemeente Smallingerland (alleen van toepassing bij instemmingsbesluit)
 • Legesverordening Gemeente Smallingerland
 • Verkeersmaatregelen volgens de CROW, publicatie 96b, geldende druk
 • De standaard RAW bepalingen 2010, uitgegeven door de Stichting CROW
 • Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her)straatwerkzaamheden
 • Tarieven conform VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden Telecom, geldende druk (alleen van toepassng bij instemmingsbesluit)
 • Tarieven conform GPKL herstraattarieven
 • De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Gemeente Smallingerland

Aanvragen

Online
Vergunning kabels en leidingen aanvragen
Startmelding
Gereedmelding
Melding kleine werkzaamheden
Melding spoedeisende werkzaamheden
Straatwerkbon (niet telecombedrijven) (excelbestand)
Straatwerkbon (telecombedrijven) (excelbestand op vng.nl)

Straatwerkbonnen via email versturen naar meldpunt.kabels-leidingen@smallingerland.nl

Termijnen
Vergunning uiterlijk 8 weken van te voren.
Startmelding uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang.
Gereedmelding uiterlijk 2 werkdagen na uitvoering.
Kleine en spoedeisende werkzaamheden uiterlijk 2 werkdagen voor de start.
Straatwerkbon tijdens de eerste opname.
Degeneratievergoedingen en eventuele overige kosten binnen 2 weken na de gereedmelding.

Situatietekening
Toevoegen bij vergunningsaanvragen en meldingen kleine en spoedeisende werkzaamheden. Schaal: binnen bebouwde kom 1:500, buiten bebouwde kom 1:1000. Geef op de tekening aan:

 • verloop kabels/leidingen met aantallen, typen en diameter van te (ver)leggen te verwijderen leidingen/kabels
 • brandkranen, handholes, ramputten, regel/verdeel kasten, andere objecten en lasgaten, voor zover van toepassing
 • wijze van kruisen (boren, graven, persen) van wegen met gesloten verharding, gefundeerde elementenverharding en inritten van bedrijven