Snoeiwurksumheden yn 2023

Alle jierren yn 'e winter binne der snoeiwurksumheden yn alle wiken en doarpen. Sa hâlde wy de kwaliteit fan it grien op peil. By it snoeien rjochtsje wy ús benammen op beammen, boskplantsoen, strewelleguod en strûkroazen.

Alle jierren oare snoeilokaasjes

Yn de gemeente Smellingerlân is in soad iepenbier grien te finen. Foar dat enoarme oerflak is in goede snoeiplanning fan belang. De gemeente snoeit om beammen en strûken groeie te litten en te soargjen dat se sûn bliuwe. Strûken moatte bygelyks ûntdien wurde fan sike en ôfstoarne plantedielen. En der moat genôch ljocht en lucht tusken de tûken en twigen komme. Dus snoeie betsjut groeie! Ien kear yn de trije oant fiif jier wurde alle plantfekken neirûn en snoeid. De gemeente snoeit dêrom alle jierren in oar part.

Wannear snoeie?

De gemeente snoeit it hiele jier troch, mar it measte snoeiwurk wurdt dien yn it winterskoft, fan novimber oant heal maart, as al it blêd fan de beammen en strûken is. Dan kin der goed sjoen wurde nei de struktuer en de groeiwize. Ek is der dan minder ôffal, sadat der effisjinter wurke wurde kin. Noch in oar foardiel is dat der yn 'e winter gjin fûgelnêsten yn de beammen en strûken sitte.

Wêr?

Wolle jo witte oft yn jo omjouwing it grien ynkoarten snoeid wurdt? Hjirûnder fine jo de snoeilist.

Hawwe jo fragen?

Doch in Melding iepenbiere romte. Wy nimme dan kontakt mei jo op.

Skematysk oersjoch snoeiwurksumheden

De Drait
Strjitte/plak Op 'e hichte fan Objekten foar ûnderhâld
Kuinder, dykje by de wei lâns   Snoeie heesterfakken
Leppa nûmer 91 Tinje en snoeie boskplantsoen
Sydwende nûmers 73-89 Tinje en snoeie boskplantsoen
Morra nûmer 68 Tinje en snoeie boskplantsoen by boartersfjild

 

Trisken
Strjitte/plak Op 'e hichte fan Objekten foar ûnderhâld
Foarhûs nûmer 54 Tinje en snoeie boskplantsoen
Oprydleane   Wylgen beknotsje

 

Drachtsterfeart
Strjitte/plak Op 'e hichte fan Objekten foar ûnderhâld
Buitenstvallaat nûmer 14a Wylgen beknotsje
Parkearterrein Buitenstvallaat   Tinje en fuorthelje oerhinging

 

Folgeren
Strjitte/plak Op 'e hichte fan Objekten foar ûnderhâld
Wetterwille nûmers 83-93 en 59-71 Tinje en snoeie boskplantsoen
De Rival nûmer 6 Tinje en snoeie boskplantsoen

 

De Wiken
Strjitte/plak Op 'e hichte fan Objekten foar ûnderhâld
Langewijk nûmers 42-116 Ofsette en snoeie heesterfakken
Bûtewacht nûmer 55 Tinje en snoeie heesterstripe
Foswerd nûmers 85-95 Tinje boskje
Bûtewacht nûmers 37-47 en 13-23 Tinje en snoeie heesterfakken
Tjaarda parkearterrein Ofsette Symporicarpos-fakken

 

Vrijburgh
Strjitte/plak Op 'e hichte fan Objekten foar ûnderhâld
Paardenbloem 2-16 nûmers 2-16 Fatsoenearje elzewâl, fuorthelje toarnbeien

 

Noard-East
Strjitte/plak Op 'e hichte fan Objekten foar ûnderhâld
Nachtegaalstraat nûmers 114-172 Snoeie heesterfakken
Harddraversdijk nûmers 7-33 Snoeie heesterfakken 
Eibertsbek, achter Noordkade nûmer 29 Ofsette heesterfak

 

Fennepark
Strjitte/plak Op 'e hichte fan Objekten foar ûnderhâld
Zwanenbloem foar 3 en 5 nûmers 3 en 5 Fuorthelje elzewâl by dobbe

 

De Wylgen
Strjitte/plak Op 'e hichte fan Objekten foar ûnderhâld
De Heide nûmers 4-16 Tinje en fuorthelje oerhinging