Ynformaasje foar bedriuwen

De webside ‘Drachten wil je meemaken’ (dwjm) is it plak foar bedriuwen om ynformaasje te finen oer ûndernimme yn Smellingerlân. Tink oan it fêstigjen fan in bedriuw, fergunnings dy’t oanfrege wurde moatte of duorsumenssúbsydzjes.

DWJM