Oanmelde soarchoanbieders

Binne jo soarchoanbieder en foldogge jo oan de kwaliteitseasken? Meld jo binnen de rintiid fan de oerienkomst fan de Wmbo-produkten ‘Begelieding Yndividueel’, ‘Begelieding Groep’, ‘Koart Ferbliuw’ of ‘Help by it Húshâlden’ oan.

Oanmelde

Folje ûndersteande formulieren yn en mail se fia https://filetransfer.smallingerland.nl op ‘e namme fan zorginkoopwmo@smallingerland.nl

Oanmelde as soarchoanbieder

Kearnkompetinsjes

Unifoarm Europeesk Oanbestegingsdokumint

Handich om te witten

  • De kwaliteitseasken steane ûnder punt 2 fan it oanmeldformulier.
  • Lês dêr ek hokker bewiisstikken oft jo oanleverje om yn oanmerking te kommen foar in oerienkomst.
  • In omskriuwing foar gebrûk fan filetransfer stiet yn bylage 2 fan it oanmeldformulier.