Minimaregelings

Hawwe jo in ynkommen oant 115% fan de bystânsnoarm? Dan kinne jo gebrûk meitsje fan oantal regelings. Binne jo bewynfierder? Meitsje gebrûk fan in DigiD-machtiging om digitaal oan te freegjen. Mear ynformaasje stiet op machtigen.digid.nl

Regelings oanfreegje mei DigiD

Regelings oanfreegje (pdf)

Bernepakket oanfreegje

Hokker regelings binne der?

Bysûndere bystân

Meitsje jo ekstra kosten troch bygelyks sykte of om sosjale redenen? Kinne jo dy kosten net sels betelje en nearne oars fergoede krije? Wy sjogge dêrfoar nei jo persoanlike situaasje. Wy besjogge ek oft jo de kosten foar komme hawwe koenen, of dat jo der jild foar reservearre hawwe koenen. Leverje jo oanfraach yn foardat jo de kosten meitsje. Ek as jo ynkommen heger is as 115% fan de bystânsnoarm, komme jo bykâns yn oanmerking foar (in part) bysûndere bystân.

Yndividuele ynkommenstaslach (IKT)

Hienen jo de ôfrûne 36 moannen gemiddeld in ynkommen oant 115% fan de bystânsnoarm? Dan kinne jo ien kear yn de tolve moannen in yndividuele ynkommenstaslach oanfreegje. Jo meie de taslach oeral foar brûke. Jo wurde net koarte op jo útkearing en de taslach wurdt net sjoen as ynkommen. Hawwe jo in bystânsútkearing? Dan krije jo fan de gemeente automatysk berjocht as jo yn oanmerking komme foar de yndividuele ynkommenstaslach. Leverje jo oanfraach yn foardat jo kosten meitsje. Krige jo de ôfrûne trije jier stúdzjefinansiering, dan komme jo net foar dizze regeling yn oanmerking.

AV Frieso soarchfersekering

In kollektive soarchfersekering foar minsken mei in leech ynkommen. Mear ynformaasje oer de AV Frieso

Bernepakket

Hawwe jo gjin jild foar in sportklup, skoalreiske of muzykles foar jo bern fan 0 oant 8 jier? Faaks komme jo yn oanmerking foar it bernepakket.

Wannear kinne jo de regelings oanfreegje?

Jo kinne meidwaan oan de regelings as it ynkommen fan jo húshâlding én fermogen leger binne as de noarmen dy’t dêrfoar jilde. De noarmen en noch in protte mear ynformaasje fine jo yn de minimagids (pdf).

Help nedich by it ynfoljen fan it formulier?

Hawwe jo al in kontaktpersoan? Belje nei it telefoanysk sprekoere fan 8.30 oant 10.00 oere: 0512-581234
Noch net in kontaktpersoan? Kom tusken 8.30 en 12.00 oere nei it Ping-loket yn it gemeentehûs.