Leech ynkommen en skulden

Hawwe jo in leech ynkommen? Dan kinne jo miskien ien fan ús foarsjenningen brûke. Jo fine in soad ynformaasje yn de Budgetgids (pdf).

Hokker foarsjenningen binne der?

Minimaregelingen

Wy biede in oantal minimaregelingen. It giet om yndividuele ynkommenstaslach, bysûndere bystân en de AV Frieso soarchfersekering.

Sam& voor alle kinderen

'Sam& voor alle kinderen' (wat earder it 'Kindpakket' wie) is der om alle bern meidwaan litte te kinnen. Ek as âlden dat sels net betelje kinne. Fan 'Sam& voor alle kinderen' út binne der fergoedingen mooglik foar: 

  • kontribúsje sportferiening
  • muzyk-, dûns- of toaniellessen
  • sportklean/-materialen
  • swimles A-diploma (fan 6 jier ôf)
  • skoalreis of -ekskurzje
  • fyts (fan 6 jier ôf)
  • skoalspullen (bygelyks skoaltas, gymklean)
  • in jierdeisbox fan stichting Jarige Job

Sjoch foar alle mooglikheden en it oanfreegjen fan in fergoeding op samenvoorallekinderen.nl.

Sportfonds Smallingerland

Sportfonds Smallingerland is der foar alle ynwenners fan gemeente Smellingerlân fan 18 jier ôf dy't sporte wolle, mar dat net sels betelje kinne. It lidmaatskip by in sportferiening wurdt út it Sportfonds wei fergoede. Tsjinje jo oanfraach yn fia sportfondssmallingerland.nl.

Ping-sprekoere

As jo te krijen hawwe mei skulden of gewoan advys nedich hawwe by finansjele fragen, dan kinne jo belje mei it gemeentehûs fia it algemiene telefoannûmer: 0512 58 12 34. De telefoanyske sprekoeren binne fan moandei oant en mei freed fan 9.00 oant 12.00 oere.

Frijskatting belestingen

Bytiden hoege jo mei in ynkommen op bystânsnivo guon gemeentlike belestingen net te beteljen. Miskien komme jo yn oanmerking foar frijskatting.