Enerzjytaslach oanfreegje

TINK DEROM: It is op dit stuit net mooglik om enerzjytaslach oan te freegjen foar 2023. Hâld ús webside en sosjale media yn 'e gaten om op 'e hichte te bliuwen fan it oanfreegjen fan enerzjytaslach yn 2023. 

De enerzjytaslach is in temjittekomming foar de ekstra enerzjykosten. Ferwachte wurdt dat yn 2023 dy taslach ek wer oanbean wurdt. De Ryksoerheid bepaalt de betingsten fan dy enerzjytaslach. Dy betingsten wurde letter dit jier fêststeld.