Enerzjytaslach oanfreegje

De enerzjytaslach is in temjittekomming foar de ekstra enerzjykosten yn 2023. Jo kinne de enerzjytaslach digitaal oanfreegje. Dat kin oant en mei 31 augustus 2024. Hoe't jo dat dwaan kinne lêze jo op dizze side.

Betingsten

Hawwe jo earder in oanfraach dien? Der jilde foar 2023 oare betingsten as foar 2022. Op dizze side lêze jo oan hokker betingsten jo foldwaan moatte om de Enerzjytaslach 2023 ûntfange te kinnen.

Jo komme yn 'e beneaming foar enerzjytaslach as:

 • jo yn de gemeente Smellingerlân wenje;
 • jo yn in selsstannige romte wenje;
 • jo de haadbewenner binne;
 • jo 21 jier of âlder binne;
 • jo ynkommen net heger is as 120% fan de bystânsnoarm (sjoch tabel);
 • jo fermogen net heger is as de fermogensfrijlitting (sjoch tabel);
 • net ien oars yn jo húshâlden de enerzjytaslach krigen hat.

Jo hawwe gjin rjocht op Enerzjytaslach 2023 as jo:

 • studint binne;
 • jonger as 21 jier binne en needsaaklik útwenjend binne;
 • yn in ynrjochting ferbliuwe;
 • gjin fêst wen/ferbliuwplak hawwe.

Temjittekomming enerzjykosten 2023 foar studinten

Studinten krije gjin Enerzjytaslach 2023. Dat is troch it Ryk besletten. Studinten komme mooglik wol yn oanmerking foar in temjittekomming yn de enerzjykosten. De temjittekomming foar studinten is in ienmalich bedrach fan € 400,-.

Bist studint? Dan komst yn oanmerking foar de temjittekomming ast:

 • útwenjend bist en;
 • in basisbeurs en oanfoljende beurs hast, of;
 • yn de lienfaze sitst en yn de lêste moanne foar de start fan de lienfaze in oanfoljende beurs hiest.

Foldochst oan dizze betingsten? Dan krijst fansels berjocht fan DUO. Fan jannewaris 2024 ôf wurdt de temjittekomming automatysk troch DUO útkeard.

Jonger as 21 jier, needsaaklik útwenjend

Jongeren ûnder de 21 jier krije gjin Enerzjytaslach 2023. Dat is troch it Ryk besletten. Bist jonger as 21 jier, mar needsaaklik útwenjend? En komst yn de problemen troch de hege enerzjylêsten? Nim dan kontakt op mei dyn konsulint by de gemeente. Der wurdt mei dy nei in passende oplossing socht.

Hichte fan de Enerzjytaslach 2023

De hichte fan de ienmalige Enerzjytaslach is € 1.300,-.

Tabel ynkommens- en fermogensgrinzen 2023


Yn dizze tabel fine jo de ynkommens- en fermogensgrins nei leeftiid en wensituaasje. De ynkommensgrinzen binne 120% fan de bystânsnoarm. De bedragen binne netto ynklusyf fakânsjejild.

  Ynkommensgrins Fermogensgrins
Fan 21 jier ôf oant pensjoenberjochtige leeftiid     
Allinnichsteand  € 1.460,-  € 7.605,-
Allinnichsteande âlder*  € 1.460,-  € 7.605,-
Troud/by-inoar wenjend  € 2.086,- € 15.210,-
     
Pensjoenberjochtige leeftiid      
Allinnichsteand € 1.629,- € 7.605,-
Troud/by-inoar wenjend  € 2.212,-  € 15.210,-

*Allinnichsteande âlder: jo binne allinnichsteand en der wenje minderjierrige bern by jo.

Automatyske útbetelling Enerzjytaslach 2023

Oan guon groepen betelje wy de Enerzjytaslach 2023 yn oktober/novimber automatysk út. Fan dy groepen hawwe wy de folsleine situaasje yn byld (ynkommen, fermogen en al sa mear).

Enerzjytaslach 2023 oanfreegje

Hawwe jo gjin Enerzjytaslach 2023 fan ús ûntfongen, en tinke jo hjir wol rjocht op te hawwen? Dan kinne jo dy digitaal oanfreegje. Dêr hawwe jo DigiD foar nedich.

Enerzjytaslach oanfreegje (DigiD)

Help by oanfreegjen

Slagget it jo net sels de oanfraach te dwaan? Dan kinne jo foar help terjochte by Biblioteek Drachten. De Biblioteek hat in formulieresprekoere. Jo kinne hjir in ôfspraak foar meitsje oan de baalje fan de Biblioteek. Jo fine de biblioteek oan Museumplein 1 yn Drachten. Jo kinne ek belje mei telefoannûmer: 0512 512 680.

Tijdelijk Noodfonds Energie

It Tijdelijk Noodfonds Energie helpt húshâldings mei in leger ynkommen en in hege enerzjyrekken.

Hawwe jo in bruto ynkommen fan maksimaal 200% fan it sosjaal minimum (ynklusyf 8% fakânsjejild en eksklusyf taslaggen) yn 'e moanne en hawwe jo in eigen enerzjykontrakt by in enerzjyleveransier? En betelje jo mear as 8 oant 10% fan jo bruto moanneynkommen oan gas en stroom? Dan komme jo miskien yn 'e beneaming foar finansjele stipe fan it lanlik needfûns.

It needfûns betellet it part fan de moanlikse enerzjyrekken dat mear is as 8 oant 10% fan it mienskiplik bruto ynkommen fan jo húshalding.

Oanfreegje en mear ynformaasje

Alle ynformaasje oer de oanfraach is te finen op noodfondsenergie.nl.

Oer it Tijdelijk Noodfonds Energie

It Tijdelijk Noodfonds Energie is in ûnôfhinklike stichting. In tal enerzjyleveransiers en de ryksoerheid stypje it fûns. It is gjin gemeentlike regeling.