Carins foar soarch, jongerein en wurk

Yn de gemeente Smellingerlân is Carins it plak foar elkenien dy’t ynformaasje, help of stipe siket by opfieden of opgroeien, soarch, wenjen en wolwêzen, ynkommensfragen en skuldproblemen, meidwaan en dysels rêde kinne yn de maatskippij. Carins helpt dy op wei as it dysels efkes net slagget.

Carins

Handich om te witten

 • Sûnt 1 jannewaris 2019 binne de gebietsteams fan it Sintrum foar Jongerein en Húshâlding (CJG), it Wmo-loket en it Ping-loket mei-inoar ien nije organisaasje mei in eigen webside: Carins. It telefoannûmer: 088 50 65 400.
 • Ping-sprekoere
  Kinne jo dreech rûnkomme of hawwe jo jildsoargen? Bygelyks omdat jo jo baan kwytrekke binne? Of omdat jo skieden binne? Dan kinne de meiwurkers fan Carins helpe. Bygelyks by it behearen fan jild.
 • Minimagids
  Smellingerlân wol burokratyske drompels safolle as mooglik fuort nimme en ynwenners aktyf ynformearje, sadat sy de taslaggen en frijskattings fan lokale heffing net misrinne. Jierliks ferskynt der in minimagids (pdf) dêr’t alle regelings yn op in rychje setten binne.
 • Samenwijzer
  Samenwijzer Smellingerlân jout antwurd op fragen oer wenje, wurkje, soarch en senioaren nen helpt de krekte organisaasje te finen.
 • Feroarings Wmo-ferfier fan 1 jannewaris 2020 ôf.
  De finansjele temjittekomming dy’t jo krije as jo mei in taksy of eigen auto reizgje, feroaret. Fan 1 jannewaris ôf krije jo in ferfierderspas fan de gemeente dêr’t jo foardielich mei reizgje kin. Lês de meast stelde fragen.