AV Frieso soarchfersekering

Hawwe jo in leech ynkommen en wolle jo foar in skerpe preemje útwreide fersekere wêze? Meitsje dan no gebrûk fan de spesjale AV Frieso soarchfersekering. Mei tank oan in bydrage fan de gemeente en in koarting fan De Friesland binne jo goed fersekere tsjin soarchkosten. Oft jo no in protte of net sa’n soad soarch nedich hawwe, de AV Frieso Kompleet hat romme fergoedings foar in skerpe priis.

Binne jo al fersekere by De Friesland? Freegje AV Frieso oan fia it formulier minimaregelings.

Sitte jo no by in oare fersekerder? Stap dan earst oer nei De Friesland. Sjoch foar mear ynformaasje op www.defriesland.nl. Hawwe jo fragen oer de fersekering of de fergoedings, dan kinne jo kontakt opnimme mei de Klanteservice fan De Friesland fia(058) 291 31 31.

Wat kostet it?

  • € 138,89 de moanne

Handich om te witten

  • Jo kinne de AV Frieso fersekering ôfslute as jo ynkommen leger is as 115% en jo fermogen leger is as de foar jo jildende fermogensgrins.
  • De AV Frieso is ûnderdiel fan de minimaregelings. Mear ynformaasje oer de AV Frieso en de oare minimaregelings fine jo yn de minimagids.

Wat fergoedet de AV Frieso Kompleet?

  • Njonken de basisfersekering krije jo in fergoeding foar: de eigen bydrage Wmo, toskhielkundige soarch foar folwoeksenen, fysioterapy en in prima fergoeding foar in bril.
  • Elkenien is wolkom. Der is gjin medyske seleksje by it ôfsluten fan de fersekering.
  • Jo kinne it eigen risiko ek yn terminen betelje.
  • Mear ynformaasje oer de AV Frieso fine jo op www.defriesland.nl/avfrieso.